Tribečské múzeum

Krušovská ulica 291, Topoľčany, Topoľčany

cd74f563885.webp
Tribečské múzeum
 
Základné poslanie a súčasné úlohy Tribečského múzea v Topoľčanoch vychádzajú zo zriaďovacej listiny múzea. Inštitúcia realizuje zberateľskú, vedeckú, dokumentačnú, vzdelávaciu, metodickú, publikačnú a prezentačnú činnosť v jednotlivých odboroch prírodovedného a spoločenskovedného zamerania v regióne Topoľčian. Vlastivedný charakter múzea je od roku 1982 obohatený o užšiu celoslovenskú špecializáciu – dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Zaujímavá je zbierka výrobkov bývalej sklárne v Uhrovci, zbierka historických zbraní a numizmatická zbierka baróna Stummera. Zriaďovateľom Tribečského múzea v Topoľčanoch je Nitriansky samosprávny kraj.
Zbierkový fond
Zbierkový fond múzea v súčasnosti obsahuje 80 081 zbierkových predmetov, z toho 68 427 z oblasti spoločenských vied a 11 654 z prírodných vied. Vo svojich zbierkach múzeum má množstvo skutočne významných exponátov, napr. kolekciu výrobkov zo sklární zaniknutých začiatkom 20. storočia, bohatú numizmatickú zbierku, postupne dopĺňanú prírastkami z hromadných nálezov mincí, zbierku historických zbraní, kolekciu predmetov z oblasti ľudovej kultúry.
Významná je takmer 15-tisícová zbierka dokumentujúca chmeliarstvo, sladovníctvo a pivovarníctvo na Slovensku. Z prírodovedného fondu zaujmú zbierky zoologických preparátov a paleontologických nálezov. Najcennejším exponátom z hľadiska jeho ojedinelosti a starobylosti sú fosílne zvyšky časti lebky a spodnej čeluste mastodonta. Odborníci radia tento nález k najzachovalejším nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe.
Spoločenské vedy

-    Archeológia
-    História
-    Numizmatika
-    Etnografia

Prírodné vedy

-    Paleontológia
-    Geológia, mineralógia a petrografia
-    Botanika
-    Zoológia

Expozícia Príroda stredného Ponitria   
Územie ohraničené Nitrianskou pahorkatinou a pohoriami Tribeč, Považský Inovec a Strážovské vrchy, ktoré expozícia dokumentuje, sa vyznačuje veľkou biologickou diverzitou podmienenou členitosťou reliéfu a pestrým geologickým podkladom. Prostredníctvom zbierkových predmetov z geológie, paleontológie, zoológie a botaniky, farebných fotografií, kresieb, textov a máp expozícia poskytuje pomerne ucelený prehľad o neživej prírode a o zástupcoch flóry a fauny typických pre región stredného Ponitria.
Základné informácie o charakteristike prírodných pomerov územia, geologickej stavbe a prezentovaných formách biotopov poskytuje blok prúdových vitrín. S geologickou stavbou územia oboznamujú súbory hornín základných geologických jednotiek podieľajúcich sa na geologickom zložení územia, ako aj niektoré druhy minerálov a nálezy skamenelín dokumentujúce jednotlivé obdobia geologickej minulosti.
Biotopy lesov a krovín, skál, stepí, lesostepí, polí, lúk, pasienkov a brehov vôd sú dokumentované lisovanými herbárovými položkami, chrobákmi a motýľmi, ako aj preparátmi niektorých druhov stavovcov. Priestor tu nachádza i fotodokumentácia zameraná nielen na najvzácnejšie rastlinné a živočíšne klenoty, ale aj na viaceré biologicky hodnotné územné celky regiónu. Zachytáva najmä veľmi zriedkavé a ojedinelo sa vyskytujúce druhy flóry, či už endemitné alebo reliktné, ako aj ďalšie chránené taxóny. Z nich medzi najpozoruhodnejšie patria orchidey zo Strážovských vrchov, považované za skutočné skvosty medzi rastlinami.

Prostredie prvej veľkoplošnej vitríny, ktoré dotvára kresba približujúca scenériu treťohornej krajiny so skupinkou mastodontov, vypĺňajú fosílne osteologické zvyšky týchto stavovcov inštalované vo vrstvách piesčitých sedimentov. Nachádza sa tu horná čeľusť mastodonta so zachovanými klami s celkovou dĺžkou 3 370 mm a dĺžkou klov 2 200 mm z nálezovej lokality Kuzmice pri Topoľčanoch nájdená v roku 1960 a spodná čeľusť mastodonta z lokality Biskupová zachránená v roku 1962. Oba exponáty patria k najvzácnejším paleontologickým unikátom prezentovaných fosílnych stavovcov.

Obrazové pozadie kresby s panoramatickým záberom na pohorie Tribeč prostredníctvom detailov flóry a vegetačných zoskupení, s množstvom sušených rastlín, zoologických preparátov, ako aj prvkov geologického podložia naznačuje prostredie zmienených ekosystémov v nasledujúcej priestorovej vitríne. Zástupcovia obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov dokumentujú rozmanitosť foriem života znázorňovaných biotopov danej oblasti. Expozícia súhrne predstavuje 140 druhov živočíchov, od veľkých šeliem ako sú medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid, cez skupinu ohrozených dravých vtákov a sov , až po najpočetnejšie zastúpenú skupinu spevavcov.

Expozícia návštevníkom poskytuje nielen estetický zážitok príjemný pre oko, ale je predovšetkým zdrojom mnohých poznatkov o prírodných hodnotách regiónu.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Empe Sport - požičovňa
cbe82828427.webp Topoľčany 0,20 km
Riva Disco Club
e143b165595.webp Topoľčany 0,30 km
ABBA SYMPHONIC show
o600x600-ABBA_SYMPHONIC_show_20231123152928.webp Topoľčany 0,30 km
Letné kúpalisko Topoľčany
009c071278.webp Topoľčany 1,00 km
Life Club Topoľčany
42e55105511.webp Topoľčany 1,20 km
Kaštieľ Tovarníky
25a2b1a6779.webp Topoľčany 2,30 km