Podmienky

Podmienky používania portálu

Prevádzkovateľom portálu www.slovago.sk je Tomáš Mateovič – KOVMAT  so sídlom na adrese Znievska 1, 85106 Bratislava, Slovensko, IČO: 37418891, DIČ: 1044628453, IČ DPH SK1044628453, zápis v registri: Podnikateľ zavedený Okresným úradom v Bratislave, odborom živnostenského podnikania pod č. 105-24839 (ďalej len Prevádzkovateľ). Internetový portál www.slovago.sk umožňuje vyhľadávať možnosti ubytovania, atrakcií, podujatí, zábavy, prírodných, historických i kultúrnych pamiatok v rámci Slovenska a umožniť tak Užívateľom vyskladať si dovolenku na Slovensku z pohodlia domova. Portál poskytuje kompletné informácie o možnostiach ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s online rezerváciou.

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Predmetom Všeobecných podmienok je používanie internetovej stránky www.slovago.sk (ďalej len „portál“)
1.2. Návštevníkom portálu je fyzická osoba (ďalej len "Užívateľ“ a „Návštevník“), ktorý navštívi portál za účelom získania informácií o možnostiach ubytovania a služieb na území SR.
1.3. Prístup Užívateľa na portál je bezplatný a nie je podmienený registráciou.
1.4. Užívateľ, ktorý nesúhlasí s Podmienkami používania, nie je oprávnený využívať tieto služby.
1.5. Užívateľ portálu od zakúpenia služby (rezervácie) uskutočnenej online rezervačným systémom Prevádzkovateľa portálu sa zaväzuje dodržiavať tieto Všeobecné podmienky (ďalej len „Podmienky používania“).
1.6. Registrovaný užívateľ je akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorý je majiteľom ubytovacieho zariadenia, zaregistrovaného na portáli a poskytujúceho ubytovanie prostredníctvom portálu.
1.7. Majiteľ ubytovacieho zariadenia (ďalej len „Ubytovateľ“), ktorý má vytvorený používateľský účet potvrdzuje, že bol oboznámený s Podmienkami používania a zaväzuje sa ich dodržiavať.
1.8. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo Podmienky používania kedykoľvek meniť a upravovať. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo žiadať o opravu a náhradu škody v prípade porušenia Podmienok používania. 

 

 1. Obsah portálu, ochranné známky a logá

2.1 Obsah portálu vrátane informácií, obrázkov, fotografií, grafov, log, dokumentov a ďalšieho obsahu môže byť pod ochrannými známkami Prevádzkovateľa, jeho obchodnými partnermi alebo Užívateľov portálu. Akékoľvek použitie obsahu okrem výnimiek stanovených platným autorským zákonom si vyžaduje písomný súhlas Prevádzkovateľa alebo Užívateľa, ktorým bol obsah uverejnený. Akékoľvek kopírovanie, reprodukcia i imitácia akejkoľvek časti obsahu portálu sú zakázané, pokiaľ nie je uvedené inak.
2.2 Užívateľ portálu má právo ukladať a vytvárať kópie obsahu len pre osobnú potrebu. Na akékoľvek ďalšie používanie portálu je potrebný písomný súhlas Prevádzkovateľa. Užívateľ je pri uverejňovaní originálu, kópie alebo odvodeniny obsahu portálu povinný uviesť autora originálneho obsahu, názov portálu www.slovago.sk a funkčný odkaz (link) na stránku, kde bol originálny obsah uverejnený.
2.3. Prevádzkovateľ vynakladá úsilie, aby informácie uverejnené na portáli boli správne, aktuálne a pravdivé, nenesie však žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby v informáciách uverejnených Prevádzkovateľmi ubytovacích zariadení ani za prípadné škody spôsobené v dôsledku používania uvedeného obsahu portálu.
2.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek meniť a upravovať služby a obsah portálu.

 

 1. Povinnosti Ubytovateľa

3.1. Po úspešnej registrácii sa Ubytovateľ objektu stáva registrovaným užívateľom. Prevádzkovateľ portálu sa momentom registrácie užívateľa zaväzuje poskytnúť užívateľovi služby spojené s ponukou a propagáciou jeho ubytovacieho zariadenia na portáli.
3.2. Registrovaný užívateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú odmenu Prevádzkovateľovi portálu. 
3.3. Ubytovateľ, ktorý má používateľský účet na portáli zodpovedá za správnosť a pravdivosť informácií o ubytovacom zariadení, ktoré sú uvedené v prezentácií ubytovania. Toto sa vzťahuje aj na obrázky, fotografie a popis zariadenia a jeho služieb, vybavenia, počtu rezervácií a cien vrátane príslušných daní, doplatkov a povinných poplatkov, dostupnosti a podmienok v prípade zrušenia rezervácie.
3.4. Ubytovateľ má možnosť kedykoľvek meniť svoje údaje v prezentácii o ubytovacom zariadení priamo na svojom používateľskom účte. Zadané zmeny sa prejavia okamžite v rámci technických možností. 
3.5. Ubytovateľ nesmie v popise ubytovacieho zariadenia na portáli zadávať konkrétne telefónne čísla, e-mailové adresy, názvy webových stránok, odkazy na sociálne médiá a iné priame odkazy na ubytovacie zariadenie.
3.6. Ubytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľom portálu plne funkčné ubytovanie.
3.7 Ubytovateľ sa zaväzuje včas informovať Užívateľa o všetkých zmenách a okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na rozsah a kvalitu poskytovaných služieb.
3.8. Ubytovateľ nesie plnú zodpovednosť za náhradu škody v prípade chybne uvedených informácií.
3.9 Ubytovateľ nie je povinný pravidelne aktualizovať na portáli dostupnosť ubytovacích kapacít ubytovacieho zariadenia. Pri pravidelnom aktualizovaní dostupnosti ubytovacích kapacít sa bude objekt zobrazovať na vyššej pozícii vo vyhľadávaní nielen v kategórií, ale aj v lokalite a regióne.
3.10 Ubytovateľ sa zaväzuje k tomu, že ceny ubytovania na portáli nesmú byť vyššie ako na iných internetových portáloch, prípadne na oficiálnej internetovej stránke Ubytovateľa.
3.11 Ubytovateľ je povinný stanoviť cenu s DPH, poplatkami a obecnými či miestnymi daňami, prípadne inými doplatkami. Táto cena sa zobrazí Užívateľovi portálu
3.12 Ubytovateľ je povinný po rezervácii ubytovania prostredníctvom portálu www.slovago.sk kontaktovať Užívateľa do 24 hodín od uskutočnenia rezervácie. Ubytovateľ sa zaväzuje v tomto časovom horizonte vyriešiť zálohu, vratnú kauciu a informovať Užívateľa o storno podmienkach.
3.13 Ubytovateľ je povinný informovať Prevádzkovateľa o nezrealizovanom pobyte a to bezodkladne, najneskôr však do 3 kalendárnych dní od plánovaného nástupu Užívateľa portálu na pobyt.

 1. Povinnosti Prevádzkovateľa

4.1 Prevádzkovateľ zabezpečuje maximálnu funkčnosť poskytovanej služby.
4.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať a upravovať údaje, ktoré zadal Ubytovateľ vo svojom administračnom konte na portáli slovago.sk.
4.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť alebo nezahrnúť akúkoľvek informáciu Ubytovateľa, ak je neúplná, zavádzajúca alebo porušuje Všeobecné podmienky.
4.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené stratou alebo poškodením uložených informácií, prípadne útokom na internetový server.
4.5 Prevádzkovateľ má povinnosť kontaktovať Ubytovateľa do 24 hodín od uskutočnenia nezáväznej online rezervácie.
4.6 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky oneskoreného príchodu hosťa, zrušenie rezervácie alebo účtovanie poplatku za nedostavenie sa na pobyt.
4.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamietnuť registráciu alebo nezverejniť údaje Ubytovateľa, ak sú v rozpore so Všeobecnými podmienkami, právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo ohrozujú dobré mravy, prípadne sú v rozpore so záujmami Prevádzkovateľa.
4.8 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie uvedené na profile Ubytovateľa, ktoré sa nezhodujú so skutočným stavom. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť ani za akékoľvek chyby, nesprávne údaje, typografické chyby, klamlivé, zavádzajúce alebo nemlčané informácie.
4.9 Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za prerušenie prevádzky portálu z dôvodu údržby, inovácie systému a iného.

 1. Popis služieb Prevádzkovateľa

5.1 Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi portálu priamy kontakt na Ubytovateľa za presne určených podmienok a na vopred dohodnuté časové obdobie.
5.2 Prevádzkovateľovi vzniká nárok na odmenu, ak je uzavretá zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania.
5.3 Výška odmeny za prezentáciu ubytovacieho zariadenia je určená podľa konkrétnej služby, t.j Balík služieb: KLASIK / TOP / VIP.
5.4 Záväzok zaplatiť dohodnutú odmenu za poskytnuté služby vzniká registráciou ubytovacieho zariadenia na portáli. Registrované ubytovacie zariadenie sa bude zobrazovať na portáli do 24 hodín od prijatia odmeny Prevádzkovateľovi portálu za službu, podľa typu Balíka služieb.
5.5 Prevádzkovateľ portálu má právo vystaviť za poskytnuté služby faktúru so 14-dňovou splatnosťou odo dňa jej doručenia Ubytovateľovi na registračný e-mail, po úhrade, ktorej bude ubytovacie zariadenie uverejnené na portáli www.slovago.sk. Úhradou sa rozumie pripísanie požadovanej sumy na účet Prevádzkovateľa.
5.6 Ubytovateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu podľa vopred dohodnutej ceny, vrátane ďalších služieb s tým spojených.
5.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť poskytovanie služby Ubytovateľovi ak do 14 dní neuhradí cenu za objednanú službu.
5.8 Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo zmeny cenníka. Zmena cenníka nadobúda platnosť dňom jej zverejnenia na portáli, pokiaľ priamo z cenníka nevyplýva neskorší dátum jeho platnosti.
5.9 Všetky uvedené ceny sú konečné vrátane 20 % DPH

 

 1. Potvrdenie rezervácie a platobné podmienky

6.1 Po vyplnení online rezervačného formulára bude Návštevníkovi a zároveň Ubytovateľovi zaslaný e-mail o potvrdení rezervácie s podrobnými informáciami pobytu. Toto potvrdenie obsahuje nasledujúce informácie: dátum príchodu Návštevníka, počet nocí, počet ubytovaných osôb, meno a priezvisko, e-mail, prípadne osobitné požiadavky Návštevníka.
6.2 Návštevník je povinný po potvrdení rezervácie zaplatiť požadovanú platbu včas v súlade s podmienkami danej rezervácie.
6.3 Platba sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet Ubytovateľa a pri hotovostnej úhrade.
6.4 Poplatky, ktoré nie sú predmetom rezervácie (poplatky za parkovanie, daň z ubytovania, iné služby) si Návštevník uhradí na mieste pobytu.
6.5 V prípade, že Ubytovateľ poskytuje zľavy na ubytovanie, má Návštevník nárok na zľavy, ktoré sú platné ku dňu uzavretia dohody o cene.
6.6 Ubytovateľ je povinný vo svojom administračnom konte na portáli skontrolovať stav rezervácií a bezodkladne ich potvrdiť alebo zrušiť.

 1. Zrušenie rezervácie a podmienky poskytnutia služieb

7.1 Podmienky súvisiace s platbou vopred a stornom rezervácie si určuje Ubytovateľ v súlade s jeho storno podmienkami, podmienkami platby vopred a podmienkami nedostavenia sa na pobyt.
7.2 Rezervácia pobytu, ktorá si vyžaduje platbu vopred, môže byť zrušená (bez varovania), ak nebola platba uskutočnená v termíne v súlade s platobnými podmienkami Ubytovateľa.
7.3 Ponuka ubytovacích služieb na portáli Prevádzkovateľa je prezentáciou služieb Ubytovateľov a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ponuky a podmienok poskytnutia služieb, vrátane zrušenia ponuky, pričom Návštevník ma právo zmenenú ponuku odmietnuť.
7.4 Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo stornovať rezerváciu, ak nebudú poskytnuté potrebné údaje Návštevníka.
7.5 Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo stornovať rezerváciu v prípade podozrenia z podvodnej činnosti.
7.6 V prípade, že si Užívateľ uplatní bonus za pobyt získaný podvodnou činnosťou, ktoré sú v rozpore s týmito podmienkami programu Slovago.sk bude považovaný za neplatný a Prevádzkovateľ portálu môže žiadať jeho vrátenie.

 1. Hodnotenie Užívateľov

8.1 Ubytovateľ dáva Prevádzkovateľovi súhlas, aby Užívateľom portálu po prenocovaní v ubytovacom zariadení zaslal žiadosť o recenziu pobytu a bodové ohodnotenie, ktoré obsahuje hodnotenie v kategóriách Lokalita, Personál, Vybavenie, Čistota, Atrakcie v okolí, Strava, Cena, Služby.
8.2 Ubytovateľ má právo zobraziť alebo vypnúť tieto recenzie vo svojom profile na portáli. Ubytovateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je distribútorom recenzií, nie ich vydavateľom.
8.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie na kontrolu recenzií, aby zabránil ich vulgárnemu jazyku. Zároveň si vyhradzuje právo upraviť, odmietnuť alebo odstrániť také recenzie, ktoré obsahujú vulgarizmy alebo nevhodné výrazy.
8.4 Prevádzkovateľ sa s Ubytovateľom nebude púšťať do diskusií, vyjednávanie či korešpondencie v súvislosti s hodnotením hosťa (jeho obsahom alebo následky jeho publikácie alebo distribúcia).
8.5 Prevádzkovateľ sa zrieka právnej zodpovednosti za obsah a následky recenzií.

 1. Ochrana osobných údajov

9.1 Pri registrácii Ubytovateľa je potrebné uviesť osobné údaje na účel vytvorenia používateľského účtu a prezentácie ubytovacieho zariadenia.
9.2 Na základe súhlasu Ubytovateľa budú jeho osobné údaje slúžiť na odber informačného letáka (newsletter), propagačných materiálov a noviniek týkajúcich sa portálu, za pomoci e-mailovej adresy, na overenie totožnosti a vzájomnú komunikáciu s Prevádzkovateľom.
9.3 Prevádzkovateľ si uvedomuje dôvernosť osobných údajov a nakladá s nimi výlučne pre svoju potrebu.
9.4 Ubytovateľ má právo upravovať a spravovať svoje osobné údaje uverejnené na portáli po prihlásení menom a heslom.
9.5 Prevádzkovateľ môže kedykoľvek na písomnú žiadosť Ubytovateľa zlikvidovať všetky sprístupnené údaje, ktoré boli poskytnuté za účelom registrácie a prezentácie ubytovania.
9.6 Súhlas Ubytovateľa so spracovaním osobných údajov nadobúda platnosť dňom poskytnutia osobných údajov.
9.7 Podľa ustanovení vnútroštátneho zákona (zákon č. 677/2001) a Nariadenia EÚ 679/2016 (GDPR) sme povinní spravovať Vaše osobné údaje bezpečne a len na určené účely. Viac informácií nájdete v Zásadách o spracúvaní osobných údajov

 

 1. Ukončenie a pozastavenie spolupráce

10.1 Prevádzkovateľ aj Ubytovateľ majú právo po dohode ukončiť spoluprácu písomným oznámením prostredníctvom e-mailu na adresu info@slovago.sk. Povinnosťou odstupujúcej strany je písomné oznámenie o ukončení spolupráce protistrane minimálne 7 kalendárnych dní vopred.
10.2 Ubytovateľ berie na vedomie, že zmluvu o sprostredkovaní služby s Prevádzkovateľom portálu nie je možné jednostranne zrušiť pred uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, t. j. doby na ktorú bolo ubytovacie zariadenie registrované a za ktorú bola zaplatená odmena.
10.3 V  prípade, že Ubytovateľ nie je spokojný so službami portálu zo subjektívnych dôvodov, môže sa s Prevádzkovateľom portálu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu, a to bez nároku na vrátenie ceny za zostávajúcu dobu prezentácie jeho ubytovacieho zariadenia.
10.4 Ubytovateľ je povinný dodržať všetky záväzky aj po ukončení spolupráce a má povinnosť zrealizovať všetky rezervované pobyty prostredníctvom portálu.
10.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku predčasného ukončenia poskytovaných služieb na základe zmluvného vzťahu.
10.6 Prevádzkovateľ má právo okamžite ukončiť spoluprácu a stiahnuť propagáciu Ubytovateľa z portálu www.slovago.sk, ak: Ubytovateľ neuhradí faktúru do dátumu splatnosti, Ubytovateľ uvádza mylné alebo zavádzajúce informácie o ubytovacom zariadení, obdrží sťažnosti od jedného alebo viacerých Užívateľov, ktoré súvisia so zneužitím procesu hodnotenia zo strany Ubytovateľa a zavádzajúcimi či nepravdivými recenziami, Ubytovateľ nekoná v súlade so zákonom, správa sa neprofesionálne či vulgárne voči Užívateľom.
10.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy o spolupráci v prípade porušenia Všeobecných podmienok Ubytovateľom, rovnako aj v prípade zhoršenia kvality ubytovania a poskytovaných služieb.

 

 1. Záverečné ustanovenia

11.1 Používanie portálu Prevádzkovateľa sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
11.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Všeobecné podmienky, ako aj súvisiace dokumenty.
11.3 Ubytovateľ vykonaním registrácie na portáli Prevádzkovateľa súhlasí so Všeobecnými podmienkami, potvrdzuje, že ich obsahu porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať.
11.4 Užívateľ vykonaním online rezervácie na portáli Prevádzkovateľa súhlasí so Všeobecnými podmienkami a potvrdzuje, že ich obsahu porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať.
11.5 Prevádzkovateľ a Ubytovateľ sa zaväzujú neposkytovať údaje a informácie o Užívateľoch tretím stranám.
11.6 Ubytovateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na zaradenie jeho kontaktnej e-mailovej adresy do internej databázy a poskytuje súhlas so zasielaním informatívnych e-mailov o novinkách a akciách Prevádzkovateľa.

Tieto Všeobecné podmienky vstúpili do platnosti dňa 1.4.2021