Hobbit town

Liptovská Teplička, Liptovská Teplička

1617296234-scigiphoto-1617295951968.webp
 
Hobbit Town - unikátne zemiakové pivničky
Zemiakové pivničky "Slo­vak Hob­bit Town" je európ­skym, ale aj sve­to­vým uni­ká­tom.

Na tri­ló­gii Pán prs­te­ňov fil­mári pra­co­vali dlho a odviedli skvelú prácu. Keby však vedeli o Lip­tov­skej Tep­ličke, možno si mohli ušet­riť cestu aj prácu. Unikátne pivničky na zemiaky, ktoré vytvorili naši predkovia lákajú aj zahraničných turistov. Vznikla tu oddychová zóna, kde si môžu miestni, ale aj turisti odpo­či­núť. Kedysi na tomto mieste stála pôvodná dedinka, kto­rej oby­va­te­lia vybu­do­vali piv­nice, v kto­rých skla­do­vali najmä zemiaky. Prvá zmienka o pôvod­nej obci pochá­dza až z roku 1634.

Ak sa na uni­kátne piv­ničky prí­dete pozrieť, určite nevy­ne­chajte ani turis­tické trasy, ktoré sa nachá­dzajú v okolí a tiež môžete nara­ziť na pra­meň s pit­nou vodou, kde sa osvie­žite, prí­padne sa môžete vydať po náuč­nom chod­níku. Môžete sa dozvedieť o his­tó­rii obce, ale aj o samot­ných piv­nič­kách a tra­dí­ciách dedinčanov.
V sprievode majiteľa môžete nahliadnúť do pivničky. Nektoré pivničky sú už voľne sprí­stup­nené verej­nosti cez folk­lórne sláv­nosti, ktoré sa v obci kaž­do­ročne konajú. Piv­ničky boli zre­kon­štru­ované a náv­štev­níci tak môžu vidieť, ako kedysi ľudia skla­do­vali zemiaky a iné plo­diny.

Skladovanie zemiakov

Piv­nice boli vyhĺbené do vápen­covo-ílo­vi­tej pôdy a sú veľmi chladné, čo práve umož­ňo­valo skla­do­va­nie plo­dín. Sme­rom nadol sa zužujú a nachá­dzajú sa dva až tri metre v zemi. Piv­ničky sa celé sto­ro­čia dedia z gene­rá­cie na gene­rá­ciu, a teda sú to práve miestni obča­nia, ktorí udr­žia­vajú túto tra­dí­ciu. V pivničke sa udržuje stabilná teplota v lete i v zime.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Penzión Chalúpka
7246dff0441.webp Štrba 9,80 km
Hotel Guľa *
1625160645-195802750.webp Batizovce 13,90 km
Hotel Avalanche ***
249f3ae1638.webp Štôla 14,70 km
Chatka Štôla
1627376841-226049326.webp Štôla 15,40 km
Apartmany Armeria
1631526039-81E49A7F-79DB-4E66-B64E-F64BA785AB0A.webp Štrbské Pleso 16,90 km
Penzión Jakub
1635339220-247903931-1228153150992227-4900999228220204089-n.webp Poprad 17,90 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

VIP Tricklandia
bbe7df05209.webp Starý Smokovec 21,90 km
Skipark Liptovská Teplička
8d22dbcf814.webp Liptovská Teplička 1,70 km
SkiTatry - Tatrasvit
438d776d975.webp Svit 9,10 km
Lyžiarske stredisko Lopušná…
941eb6cc814.webp Svit 9,80 km
Reštaurácia Martek
4cadbf99172.webp Štrba 9,90 km
Snow Park Lučivná
b3677d0f970.webp Lučivná 10,20 km