Podunajské múzeum

Palatínova 13, Komárno, Komárno

cfe07bc8524.webp
Podunajské múzeum
Podunajské múzeum v Komárnesa zameriava na prírodopis a históriu. V súčasnosti je pod správou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Inštitúcia má 4 výstavné budovy v Komárne (Kultúrny palác, budova galérie, Zichyho palác a lapidarium v VI. bašte) a patrí k nej aj skanzen v Martovciach.
História
V roku 1886 bol založený Historický a  archeologický spolok Komárňanskej župy a mesta Komárna. Zbierka tohto spolku tvorila základ neskoršieho múzea. V roku 1900 dostal spolok nový názov Muzeálny spolok Komárňanskej župy a mesta Komárna. Namiesto doterajšej zbierky starožitností Muzeálny spolok vytvoril štyri oddelenia: historické, archeologické, prírodopisné a  národopisné.

V súčasnosti jeho základným poslaním je na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať, odborne spravovať a ochraňovať, vedecky a kultúrno-výchovne využívať hmotné i nehmotné doklady a dokumenty o vývoji a súčasnom stave spoločnosti na území okresu Komárno, ako aj o vývoji prírody južnej časti Podunajskej nížiny v okresoch Komárno a Nové Zámky. V rámci užšej špecializácie sa múzeum zameriava na históriu, národopis a dejiny kultúry maďarskej národnostnej menšiny , na výskum a dokumentáciu interetnických vzťahov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja ako aj na výskum a dokumentáciu rímskych pamiatok v okrese Komárno.Expozície

Expozície:

1. Kultúrny palác – hlavná budova múzea

Sídlo: Palatínova 13, 945 05 Komárno

Stále expozície:

-  Historický vývoj Komárna a okolia od praveku do roku 1849 a národopis regiónu

-  Reprezentačná sála - obrazáreň

-  Karol Harmos - Stála výstava komárňanského maliara

HISTORICKÝ VÝVOJ KOMÁRNA A OKOLIA OD PRAVEKU DO ROKU 1849 A  NÁRODOPIS REGIÓNU

Expozícia sa člení na tri časti: archeologickú, historickú a etnografickú.

Archeologická časť expozície prezentuje najbohatšie archeologické lokality a najvýznamnejšie nálezy z regiónu. Podunajsko je veľmi bohaté na archeologické pamiatky, čo dokazujú odkryté osady a pohrebiská ľudí z mladšej doby kamennej, doby medenej a bronzovej.

Historická časť expozície pomocou stredovekých pracovných nástrojov, zbraní, mincí a vedút Komárna dokumentuje život sídla Komárňanského komitátu a jeho okolia v stredoveku

Národopisná časť expozície je zameraná hlavne na charakteristické vodné remeslá, nakoľko v ľudovom živote nášho regiónu mali a majú významnú úlohu rieky, najmä najväčšia z nich - Dunaj. Na Dunaji pracovali početné vodné mlyny, významné bolo rybárstvo a ryžovanie zlata, čo pre mnohé rodiny bolo takmer výlučným zdrojom obživy. Na výstave sú prezentované náradia, potrebné k prevádzaniu týchto remesiel, prípadne ich modely.

Druhá časť národopisnej expozície predstavuje tradičnú izbu z Martoviec, s typickou pecou, lavicami, maľovanou posteľou a pestrými taniermi na stene. Z ľudového odevu je vystavený bohato zdobený kroj mladej ženy z Martoviec. Na hlave má tylovú šatku, ktorú mohla nosiť výlučne len mladá žena, šatku na ramená zdobí zúbkovanie, charakteristické pre martovský odev.

REPREZENTAČNÁ SÁLA - OBRAZÁREŇ

Jednu z čelných stien reprezentačnej sály múzea zdobí rozmerná olejomaľba maďarského realistického maliara Árpáda Fesztyho (1856 -1914) Bitka pri Bánhide, namaľovaný v rokoch 1897-98. Bojová scéna z čias príchodu Maďarov do vlasti znázorňuje zápas maďarského vojvodcu Árpáda a veľkomoravského kniežaťa Svätopluka a ich vojsk. Obraz vznikol na objednávku Komárňanskej župy na počesť maďarského milénia. Okrem týchto dvoch dominantných obrazov zdobia steny reprezentačnej sály portréty historických osobností.

KAROL HARMOS - STÁLA VÝSTAVA KOMÁRŇANSKÉHO MALIARA

Karol Harmos (Somogy, 1873 - Komárno, 1956) pôsobil ako maliar, výtvarný pedagóg a organizátor kultúrneho a umeleckého života v Komárne v medzivojnovom období. V roku 1920 otvoril súkromnú maliarsku školu, ktorá pôsobila až do roku 1944. Navštevovali ju viacerí, neskôr známi umelci ako Alexander Basilidesz, František Reichentál, Otokar Čičátka, Michal Staudt, János Pleidell, Ernest Zmeták a ďalší.

2. Zichyho palác

Sídlo: Nám. Gen. Klapku 9, 945 05 Komárno

Stále expozície:

-  Komárno 1849-1945

-  Významní rodáci Komárna: Mór Jókai a Franz Lehár

KOMÁRNO 1849-1945

Expozícia Komárno 1849 - 1945, nadväzujúca na historickú expozíciu v hlavnej budove múzea, prezentuje návštevníkom bezmála storočné obdobie novších dejín Komárna, neobyčajne bohaté na prevratné hospodárske, spoločenské a politické zmeny.

VÝZNAMNÍ RODÁCI KOMÁRNA: MÓR JÓKAI A FRANZ LEHÁR

Pamätná výstava Móra Jókaiho a Franza Lehára oboznamuje návštevníkov so životom a tvorbou dvoch svetoznámych rodákov z Komárna - spisovateľa Móra Jókaiho (18. 02. 1825 - 05. 05. 1904) a skladateľa Franza Lehára (30. 04. 1870 - 24. 10. 1948), ako aj s ich vzťahom k rodnému mestu.

3. Budova múzea a knižnice

Sídlo: Palatínova 8, 945 05 Komárno

Stále expozície:
-  Obrazáreň

UMENIE ZAČ. 18. – 1. POL. 20. STOROČIA

V októbri 2009 bola otvorená obrazáreň múzea, v ktorej sú umiestnené najkrajšie a najcennejšie umelecké diela zo zbierkového fondu múzea z obdobia od zač. 18. stor. do pol. 20. stor. Spomedzi nich treba vyzdvihnúť jeden z najstarších obrazov v múzejnej zbierke, ktorým je Votívny obraz komárňanského richtára od neznámeho autora, namaľovaný v roku 1705. Jedným z klenotov zbierkového fondu je aj Madona s dieťaťom z obdobia okolo 1730.

4. Bašta VI. - Rímske lapidárium

Sídlo: Okružná cesta, 945 05 Komárno

Expozícia je umiestnená v južnej časti bastiónu. V objekte, ktorý je zaujímavou fortifikačnou stavbou z 19. storočia, múzeum v r. 1993 zriadilo lapidárium, v ktorom sú umiestnené rímske kamenosochárske pamiatky. Rímske lapidárium múzea predstavuje v chronologickom slede (I.-IV. stor. n.l.) najmä náhrobné kamene alebo ich fragmenty, oltárne kamene, sarkofágy a iné pamiatky.
5. Roľnícky dom v Martovciach

Sídlo: Martovce č.d. 101, 946 61

Martovce ležia pri sútoku riek Nitry a Žitavy, 18 km severovýchodne od Komárna. Kvôli svojej geografickej polohe bola obec pomerne izolovaná od ostatných dedín a miest. Medzi inými aj táto skutočnosť prispela k tomu, že v Martovciach sa mnohé prvky ľudovej kultúry zachovali dlhšie ako v okolitých obciach. Toto platí aj pre ľudovú architektúru. Na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia bol dom č. 101 vyhlásený za pamiatkovo chránený objekt a od roku 1975 je v ňom zriadená expozícia ľudového bývania.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Apartmány Family
a6798113581.webp Veľký Meder 28,80 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Expozícia Kultúrny palác
26bea799419.webp Komárno 0,00 km
Expozícia - Budova múzea a…
0dfcfcc1230.webp Komárno 0,10 km
Jäger Pub
6539dd5b64.webp Komárno 0,10 km
Nádvorie Európy v Komárne
bb1adca7754.webp Komárno 0,20 km
Expozícia Zichyho palác
b876b014181.webp Komárno 0,20 km
West Social Club
fb5c3619464.webp Komárno 0,50 km