Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 811
Kapitulská 23, Banská Bystrica

Múzeum Slovenského národného povstania

Múzeá

Múzeum Slovenského národného povstania

Múzeum Slovenského národného povstania, vykonáva vedecko-výskumnú a dokumentačnú činnosť v oblasti histórie národno-oslobodzovacieho boja Slovákov a histórie Slovenského národného povstania. Od roku 1969 sídli v monumentálnej budove Pamätníka SNP, ktorá bola vybudovaná v juhovýchodnej časti historického jadra a v súčasnosti je jednou z dominánt krajského mesta Banská Bystrica v Slovenskej republike. 

Múzeum dosiaľ zhromaždilo, ochraňuje a vedecky spracováva vyše 66 956 kusov múzejných zbierok a 136 157 kusov archívnych zbierok a ďalších dokumentárnych materiálov. Súčasťou inštitúcie je archív osobitného významu so zameraním na dokumentáciu rokov 1938 1945 a na činnosť Múzea SNP, ako aj odborná knižnica s viac ako 20 000 knižničnými jednotkami a príslušnou sprievodnou dokumentáciou.

História

Vplyv Slovenského národného povstania na povojnový vývoj na Slovensku a potreba dokladovať a predovšetkým zachovať dokumentáciu o aktívnej účasti Slovákov v boji proti fašizmu a o utrpení, obetiach a stratách, ktoré spôsobil ľudstvu nacizmus v rokoch druhej svetovej vojny, viedli v roku 1955 k vzniku Múzea Slovenského národného povstania (ďalej len „Múzeum SNP“). Snahy vytvoriť Múzeum SNP podporil aj záujem verejnosti o výstavu venovanú Slovenskému národnému povstaniu, ktorej návštevnosť v roku 1953 predstavovala 10 000 osôb.

Stála expozícia Múzea SNP

Súčasná expozícia v priestoroch Pamätníka SNP bola verejnosti sprístupnená 27. augusta 2004, pri príležitosti 60. výročia SNP. Expozícia s názvom „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945“ prezentuje rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948. Je tematicky, obsahovo aj materiálovo najrozsiahlejšou expozíciou Múzea SNP.

Expozícia je rozdelená do trinástich tematických celkov, z ktorých každý prezentuje inú kapitolu historického vývoja slovenských a svetových dejín. Súčasťou každého celku sú panely obsahujúce stručné historické zhrnutie a mapky názorne zobrazujúce dané obdobie, počítače s databázou autentických fotografií, viažúcich  sa k jednotlivým dejinným obdobiam, so stručnými popismi v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku, rovnako ako aj krátke autentické dokumentárne filmy, ktoré je možné spustiť na plazmových obrazovkách. Všetky fotografické a  filmové informácie umocňujú dobové trojrozmerné predmety umiestnené v jednotlivých vitrínach. Súčasťou expozície sú aj dva krátke videoprogramy. Ide o otvorený digitálny systém prezentácie historických poznatkov, ktorý umožňuje dopĺňať do pamäte počítačov výsledky najnovšieho historického výskumu, a tým ich prezentovať pružne, krátko po spracovaní, bez toho, aby sa narušila formálna stránka stálej expozície. Práve vďaka tejto interaktívnej forme prezentácie obsahu,  s využitím výpočtovej techniky a elektroniky, sa radí medzi najmodernejšie expozície v Európe.

Úvodná časť expozície dokumentuje vojensko–politický vývoj Slovenska od roku 1918 do roku 1939 v súvislosti s vnútropolitickým a zahraničným  vývojom Československa v kontexte európskych dejín. Pozornosť  sa venuje  aj vzniku a vývoju novodobých európskych diktatúr vo fašistickom Taliansku a nacistickom Nemecku. V nasledujúcich častiach je prezentovaný vojensko-politický vývoj na frontoch druhej svetovej vojny a najmä antifašistická rezistencia v Európe i na Slovensku v rokoch 1939-1945.

V samostatnom tematickom celku je po prvýkrát dokumentovaná problematika tragédie európskeho židovstva a holokaustu v štátoch okupovaných nacistickým Nemeckom. S touto problematikou je paralelne prezentovaný tragický osud židovského obyvateľstva na Slovensku deportovaného v rokoch 1942  a 1944 do nemeckých koncentračných a vyhladzovacích táborov na území okupovaného Poľska. Novou témou dokumentovanou v expozícii je i problematika ľudáckeho hnutia a organizácií nemeckej menšiny na Slovensku v rámci ČSR a počas existencie  Slovenskej republiky v rokoch 1939 -1945.

Ústrednú tému expozície tvorí protifašistický odboj a jeho vyústenie do SNP ako súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Dôkazom toho je i rozsiahla dokumentácia o medzinárodnej účasti príslušníkov 32 národov a národností sveta a spojeneckej pomoci štátov antifašistickej koalície. Podrobnejšie je spracovaná aj téma o formovaní a aktivitách antifašistickej rezistencie v zahraničí a účasti československých jednotiek na frontoch 2. svetovej vojny. Podstatne je rozšírená dokumentácia o represáliách nacistov a príslušníkov POHG (Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy) na Slovensku v rokoch 1944-1945. V rámci objektívneho dokumentovania  sú prezentované aj represívne akcie pseudopartizánov a asociálnych živlov, ku ktorým došlo na povstaleckom území.

Okrem podrobnej dokumentácie povstaleckej armády, partizánov a žandárov je zachytená aj prítomnosť nemeckých vojsk  nasadených na potlačenie SNP vrátane nemeckej generálnej ofenzívy a úloha nemeckej domobrany Heimatschutzu.
V expozícii je dokumentovaná aj problematika ukončenia 2. svetovej vojny a povojnového usporiadania sveta, čo vytvára objektívny obraz o týchto zlomových udalostiach. Potrestanie vojnových zločincov a kolaborantov v Európe (Norimberský súdny proces, retribučné súdnictvo v Európe a na Slovensku), odsun Nemcov z ČSR a výmena obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom tvorí ďalší nový samostatný celok.

Záverečnú časť expozície tvoria perzekúcie účastníkov odboja a odporcov režimu po februári 1948 s akcentom na vynútené odchody do emigrácie, súdne politické procesy 1948-1959, perzekúcie cirkví, súdne procesy s kulakmi, vysídľovacie akcie nežiaducich osôb v rokoch 1948-1953, osudy povstalcov po roku 1948, zriadenie pomocných technických práporov v rokoch 1950-1954 a rehabilitácie nespravodlivo odsúdených začiatkom 60-tych rokov 20. storočia. Tento stručný prehľad expozíciou naznačuje nielen široký rozsah a časovú chronológiu prezentovanej problematiky, ale najmä príčinné súvislosti prelomových udalostí rokov 1939 – 1945 s ich presahmi do obdobia 1918-1938 a 1945-1964.

Skanzen ťažkej bojovej techniky

Súčasťou stálej expozície Múzea SNP je skanzen ťažkej bojovej techniky. Nachádzajú sa v ňom zbrane česko – slovenskej, nemeckej a sovietskej výroby, ale aj vozne improvizovaného pancierového vlaku Štefánik.

Lietadlo Li-2

Dopravnými a bombardovacími lietadlami typu Li-2 bolo vyzbrojené sovietske diaľkové letectvo, ktoré poskytovalo leteckú pomoc SNP. Túto pomoc “vzdušným mostom” zabezpečovali 4. gardový Gomeľský bombardovací letecký zbor a 5. Orelský bombardovací letecký zbor. V období od 4. 9. do 24. 10. 1944 uskutočnili lietadlá oboch zborov spolu 1199 vzletov, z toho asi 682 úspešných, počas ktorých dopravili spolu do 2000 osôb a 639,1 tony materiálu.

Kultúrna pamiatka Pamätník Nemecká

Od roku 2002 je v správe Múzea SNP aj expozícia v Ráztockej doline, kde nemecké jednotky a príslušníci POHG v januári 1945 popravili do 900 osôb. Nová expozícia Represálie nacistov a príslušníkov POHG na Slovensku v rokoch 1944-1945 bola sprístupnená v roku 2003. Expozícia je venovaná jednej z najtragickejších kapitol slovenských novodobých dejín – represáliám nemeckých nacistov a ich domácich kolaborantov z radov Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy (POHG) a príslušníkov nemeckej národnostnej skupiny.

Národná kultúrna pamiatka Kalište

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici spravuje svoju ďalšiu vysunutú expozíciu na Kališti. V roku 1961 uznesením predsedníctva SNR č. 24 zo dňa 27. 2. 1961 bolo Kalište vyhlásené za Národnú kultúrnu pamiatku. Ide o jednu z mnohých obcí a osád, ktoré boli vypálené počas 2. svetovej vojny. Život v nej, ako v jedinej obci, však dodnes nebol obnovený. Nachádza sa v chránenej oblasti Národného parku Nízke Tatry vo výške 924 m.n.m. Sú tam zrekonštruované 2 domčeky, malá zvonička a základy zhorených obytných domov.  Pripomínajú tragédiu, ktorá sa tu odohrala 18. marca 1945.

V roku 2007 Múzeum SNP sprístupnilo v 2 domčekoch novú expozíciu pod názvom Partizánska republika. Spolu s expozíciou bol sprístupnený aj nový pamätník. Pamiatku padlých si každoročne pripomínajú pri výročiach SNP bývalí obyvatelia Kališťa i ostatní občania, priamo v priestoroch niekdajšej obce, podujatím Stretnutie generácií. V roku 2008 Múzeum SNP sprístupnilo náučný chodník Kalištím s názvom Ako žili Kališťania. Tvorí ho 17 informačných tabúľ, ktoré sú umiestnené v areáli celej Národnej kultúrnej pamiatky.

Auschwitz-Birkenau

Dňa 8. mája 2002 Múzeum SNP sprístupnilo stálu Slovenskú národnú expozíciu Tragédia slovenských Židov v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime.

Pamätník tokajíckej tragédie

V obci Tokajík na severovýchode Slovenska sa nachádza Expozícia Múzea SNP s názvom Fašistické represálie na východnom Slovensku. Oproti Múzeu Tokajíckej tragédie sa nachádza pamätník venovaný obetiam fašistických represálií v obci Tokajík, ktoré boli zavraždené pri vypálení obce 20. novembra 1944.

Najbližšie ubytovanie v okolí (4)
img
64
Zľava
Hotel Golfer
J. Horvátha 910/50
Kremnica (18,0 km)
img
27
Zľava
Chata Horec
Liptovské Revúce 725 (19,3 km)
img
148
Zľava
Penzión Svätopluk
Korytnica 669
Liptovská Osada (19,7 km)
img
9
Zľava
Penzión Vasilko
Vŕštek 315
Liptovská Osada (25,3 km)
Najbližšie objekty v okolí (123)
img
Kapitol Pub
Kapitulská 10
Banská Bystrica (0,2 km)
img
Rock Club Tartaros
Námestie SNP 5
Banská Bystrica (0,3 km)
img
Hrad Banská Bystrica
Námestie Š. Moyzesa
Banská Bystrica (0,3 km)
img
Stredoslovenské múzeum
Námestie SNP 4
Banská Bystrica (0,3 km)
img
Autopožičovňa RAI Banská Bystrica
Nám. Slobody 2
Banská Bystrica (0,3 km)
img
Klub 77
Horná 54
Banská Bystrica (0,4 km)
img
Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK
Lazovná 9
Banská Bystrica (0,5 km)
img
Hvezdáreň v Banskej Bystrici
Komenského 12
Banská Bystrica (0,8 km)
img
Poštové múzeum
Partizánska cesta
Banská Bystrica (1,0 km)
img
Trend Šport - požičovňa
Ul. 29. augusta 25
Banská Bystrica (1,0 km)
img
HoplaLand BB
Na troskách 25
Banská Bystrica (1,1 km)
img
Ministry of Fun BB
Na Troskách 25
Banská Bystrica (1,2 km)
img
Plaváreň Štiavničky
Cesta na štadión 1269/30
Banská Bystrica (1,3 km)
img
Aqualand Banská Bystrica
Švermova ulica 32
Banská Bystrica (1,6 km)
img
Kaštiele Banská Bystrica
Sládkovičova 2067/1
Banská Bystrica - Radvaň (1,9 km)
img
Tihányiovský kaštieľ
Radvanská ul. 27
Banská Bystrica (2,0 km)
img
EK SKI - Centrum
Malachovská 29
Banská Bystrica (2,2 km)
img
Motoshop Žubor - požičovňa
Kostiviarska cesta 10
Banská Bystrica (2,6 km)
img
Reštaurácia Mamut
Rudohorská 16
974 11 Banská Bystrica - Sásová (3,0 km)
img
Netopieria jaskyňa
Nemce (5,5 km)
img
Jaskyňa Kaplnka
Nemce (5,6 km)
img
Hastrman - vodácka požičovňa
Riečka 102 (5,9 km)
img
Lyžiarske stredisko Selce - Čachovo
Selčianska dolina 598
Selce (6,5 km)
img
Ski centrum Tajov
Tajov 256 (6,7 km)
img
Bugi bugi
Vlkanovská 170
976 31 Vlkanová (7,4 km)
img
Lyžiarske stredisko Šachtičky
Špania Dolina
Banská Bystrica (7,8 km)
img
Ľupčiansky skalný hríb
Slovenská Ľupča (9,0 km)
img
Kaštieľ Hronsek
Hronsecká cesta 27/61
Hronsek (9,5 km)
img
Ski Králiky
Králická cesta
Králiky (9,6 km)
img
Vodný hrad Hronsek
Zámocká 138/4
Hronsek (9,7 km)
img
Farebný vodopád
Králiky (9,7 km)
img
Ski centrum Kordíky
Kodíky 155 (9,8 km)
img
Ľupčiansky hrad
Pod zámkom 531
Slovenská Ľupča (10,4 km)
img
GOLF and COUNTRY CLUB TRI DUBY
Badin 692 (11,0 km)
img
Hrad Dúbravica
Dúbravica (11,1 km)
img
Via ferrata Skalka - najdlhší lanový most
Skalka
974 04 Kremnica (11,3 km)
img
Lyžiarske stredisko Podkonice – Pleše
Podkonice (11,3 km)
img
Skalka Relax centrum
Skalka pri Kremnici
Kremnica (11,7 km)
img
Lyžiarske stredisko Skalka arena
Skalka pri Kremnici (11,8 km)
img
Harmanecká jaskyňa
Dolný Harmanec (11,9 km)
img
SKI Turecká
Turecká (13,3 km)
img
Kúpele Sliač
Sliač 100 (13,6 km)
img
Termálne kúpalisko Sliač
Sliač (13,8 km)
img
Kúpele Kováčová
Kúpeľná 70/12
Kováčová (14,6 km)
img
Holidaypark
Kúpeľná ulica
Kováčová (14,8 km)
img
Arborétum Borová hora
Borovianska 2176/66
Zvolen (15,3 km)
img
Ski Krahule
Krahule (15,3 km)
img
Ski Krahule Center - požičovňa
Krahule (15,3 km)
img
Lodenica Majerka - požičovňa
Námestie Hrdinov SNP 15
Medzibrod (15,9 km)
img
Vyhliadková veža na Krahuľskom vrchu
Krahule (16,2 km)
img
Donovalkovo - hlavné mesto detí
Mistríky 467
Donovaly (16,5 km)
img
Damisport
Záhradište
Donovaly (16,7 km)
img
Safari - Detská herňa
Rákoš 18/A
Zvolen (16,7 km)
img
Reštaurácia a bar Stodola
Stodola
976 39 Donovaly 180 (16,8 km)
img
Turovský vodopád
Turová (16,8 km)
img
Bike Park Donovaly
Donovaly (17,0 km)
img
Bobová dráha - Donovaly
Pod Magurou 801
Donovaly (17,1 km)
img
PARK SNOW Donovaly
Pod Magurou
Donovaly (17,1 km)
img
Habakuky
O.Z Kollárova 50
Donovaly (17,1 km)
img
Lanové centrum Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (17,1 km)
img
Lezecká stena Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (17,1 km)
img
Bungee trampolína Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (17,1 km)
img
Turistika - Donovaly
Donovaly (17,1 km)
img
Tandem paragliding Donovaly
Donovaly (17,1 km)
img
Myšiačikov detský park
Donovaly (17,2 km)
img
Hrad Kremnica
Zámocké námestie 1
Kremnica (17,3 km)
img
Múzeum mincí a medailí
Štefánikovo námestie
Kremnica (17,4 km)
img
Múzeum Gýča
Štefánikovo námestie 2
Kremnica (17,4 km)
img
Ulička slávnych nosov
Štefánikovo námestie 1/1
Kremnica (17,4 km)
img
Múzeum telesnej kultúry - Expozícia lyžovania
Štefánikovo nám. 14
Kremnica (17,5 km)
img
Night Club U Alexa
Námestie SNP 36/51
Zvolen (17,5 km)
img
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35
Zvolen (17,7 km)
img
Ministry of Fun ZV
Štúrova 3
Zvolen (17,8 km)
img
Banské múzeum Kremnica - Štôlňa Andrej
Banska cesta 803/27
Kremnica (17,9 km)
img
Zvolenský zámok
Námestie SNP 594/1
Zvolen (18,1 km)
img
Ski Strelníky
Strelníky (18,8 km)
img
Kúpele Brusno
Kúpeľná 1/2
Brusno (19,0 km)
img
Kúpalisko Neresnica
Neresnická cesta
Zvolen (19,3 km)
img
Jánošíkova skala
Hrochoť (19,4 km)
img
Autofafo - autopožičovňa
J. Poničana 51
Zvolen (19,6 km)
img
Rozprávková vtáčia záhradka
Liptovské Revúce 754 (19,7 km)
img
Repliky stredovekých zbraní
Zvolen (20,3 km)
img
Aqua Beach Orlík
Zvolenská priehrada 119
Zvolen (20,3 km)
img
Zvolenský Pustý hrad
Zvolen (20,3 km)
img
Skalný hríb Čertová skala
Budča (20,9 km)
img
Reštaurácia u Suseda
SNP 374/11
962 01
Zvolenská Slatina (21,0 km)
img
Požičovňa lodí a raftov Votus
Hronská Dúbrava 159 (21,0 km)
img
SKIFUN - Liptovské Revúce
Liptovské Revúce (22,2 km)
img
Tunelová jaskyňa
Liptovská Osada (22,2 km)
img
Kaštieľ Ostrá Lúka
Ostrá Lúka (22,5 km)
img
Reštaurácia Pod Zámkom
Zvolenská cesta 3
Víglaš (22,6 km)
img
Historická železnica vo Vígľaši
Malinovského ulica
Vígľaš (22,6 km)
img
Vígľašský zámok
Vígľaš 602 (22,8 km)
img
Most vagón pri Vígľaši
Vígľaš (23,3 km)
img
Dolný vodopád teplého potoka
Liptovské Revúce (24,2 km)
img
Jánošíková Koliba
Liptovská Osada 638
03473 Liptovská Osada (24,4 km)
img
Hrad Šášov
Šášovské Podhradie
Žiar nad Hronom (25,3 km)
img
Kúpele Turčianske Teplice
SNP 519
Turčianske Teplice (25,4 km)
img
Rekreačný komplex Gothal
Liptovská Osada 174 (25,4 km)
img
Spa aquapark
Kollárova ulica
Turčianske Teplice (25,5 km)
img
Ski TMG Remata
Ráztočno - Remata
Handlová (25,6 km)
img
Lanové centrum
Turčianske Teplice (25,7 km)
img
Termálne kúpalisko Vieska
Hájska cesta
Turčianske Teplice (25,7 km)
img
Hrad Dobrá Niva
Podzámčok (26,0 km)
img
Drienok - Mošovce
Na Drienok 460
Mošovce (26,5 km)
img
Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (26,5 km)
img
Kaštieľ Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (26,9 km)
img
Kaštieľ Diviaky
Matičná 1467/61
Turčianske Teplice (27,1 km)
img
Lanový park - Autocamping Blatnica
Blatnica (27,1 km)
img
Letné kúpalisko Detva
Kúpeľná 59
Detva (27,2 km)
img
Vodopád Bystré
Hriňová (27,3 km)
img
Múzeum mošovských remeselníkov
Mošovce (27,4 km)
img
Krytá plaváreň Žiar nad Hronom
Ul. M. Chrásteka
Žiar nad Hronom (27,5 km)
img
Krajská Hvezdáreň a Planetárium M. Hella
Dukelských hrdinov 21
Žiar nad Hronom (27,5 km)
img
Hájska jaskyňa
Ráztočno (27,5 km)
img
Múzeum Jána Kollára
Mošovce (27,6 km)
img
Múzeum Karola Plicku
Prónayovská kúria
Blatnica (27,8 km)
img
Podpolianske múzeum
Námestie SNP 1
Detva (27,8 km)
img
Hrad Blatnica
Blatnica (27,8 km)
img
Plaváreň Handlová
1. mája 1925/99
Handlová (28,1 km)
img
Letné kúpalisko Podbrezová
Na kolkárni 58
Podbrezová (28,7 km)
img
Hutira Relax Club
Ul. 29. augusta 92
Handlová (28,8 km)
img
Hutnícke múzeum Železiarne Podbrezová
Kolkáreň 35
Podbrezová (29,2 km)