Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 722
Námestie Mihálya Tompu, Rimavská Sobota

Gemersko - malohontské múzeum

Múzeá

Gemersko-malohontské múzeum

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Jeho vznik siaha do roku 1882. Hlavným zameraním múzea je dokumentácia prírody a spoločnosti historického regiónu Gemera a Malohontu. Špecializáciou múzea od roku 1996 je dokumentácia hmotnej a duchovnej kultúry Rómov v širšom regióne.

História múzea

Múzeum v Rimavskej Sobote vzniklo 3. septembra 1882. Počiatky prvých múzejných snáh v meste sú však omnoho staršie. Vznik múzea je spojený s Umelecko-archeologickou výstavou Gemerskej župy otvorenou 3. septembra 1882, ktorou boli položené základy múzea a zároveň bol zriadený Gemersko-malohontský muzeálny spolok. Základom zbierkového fondu sa stalo 568 predmetov, ktoré boli darované alebo deponované po ukončení výstavy novovzniknutému múzeu rôznymi osobnosťami a inštitúciami.

Stála vlastivedná expozícia

Počiatky stálej expozície sa datujú od 18. mája 1913. Stála expozícia v jej súčasnej podobe bola verejnosti sprístupnená 20. decembra 1979, pri príležitosti 35. výročia oslobodenia mesta Rimavská Sobota. Autormi architektonicko-výtvarného riešenia stálej expozície sú František Schmidt a akademický maliar Gustáv Lehéň. Autormi jednotlivých scenárov sú: geológia – Ivan Herčko, zoológia – Jaroslav Svoreň, archeológia – Václav Furmánek, história – Štefan Holčík, etnológia – Igor Krištek a Mojmír Benža a pre výtvarné umenie zostavil scenár Gabriel Kurilla. Realizáciu expozície uskutočnilo v rokoch 1977 až 1979 Výstavníctvo, n. p. Bratislava. Stála expozícia je koncipovaná tak, aby návštevníkom poskytovala čo najkomplexnejší pohľad na región Gemer a Malohont.

GEOLÓGIA, PALEONTOLÓGIA

Úvodná časť expozície prezentuje výsledky paleontologických výskumov, realizovaných v rokoch 1996 – 2000 na svetoznámej paleontologickej lokalite Kostná dolina v blízkosti obce Hajnáčka. Ostatná časť expozície zachytáva geologický vývoj horninových súborov regiónu od prvohôr až po štvrtohory. Časť expozície je venovaná charakteristickým a vzácnym minerálom (kryštály kalcitu, aragonitu, voskového opálu, limonitu, chalkopyritu, galenitu a rumelky) a nerastným surovinám územia (vzorky železných rúd, magnezitu, mastenca, vápenca, čadiča, tufitov, štrkopieskov a ílov).

ZOOLÓGIA

Expozícia zoológie zachytáva rozmanitosť živočíšnych foriem regiónu. Prezentované sú živočíchy biotopov kultúrnej stepi, lesostepi, listnatého a zmiešaného lesa ihličnatého lesa a horských lúk, ale i primárne a sekundárne vodné spoločenstvá. Časť expozície je venovaná zákonom chráneným druhom živočíchov územia regiónu, ochrane prírody ako celku a životnému prostrediu.

ARCHEOLÓGIA

Mimoriadne bohatý fond archeológie je prezentovaný štyrmi väčšími celkami. Praveký a včasnostredoveký vývoj regiónu poskytuje chronologický prehľad archeologických nálezov od objavenia sa človeka až po počiatky slovanského osídlenia, s dôrazom na mladšiu dobu kamennú, Keltov a laténsku kultúru a dobu rímsku, zastúpenú nálezmi germánskych Kvádov a Vandalov.

Bronzová industria je zastúpená produktmi pilinskej a kyjatickej kultúry, s dôrazom na šperkárstvo, výrobu nástrojov a zbraní. Pilinská a kyjatická kultúra sú prezentované nálezmi sídliskového typu a nálezmi prezentujúcimi žiarový spôsob pochovávania. V roku 2000 bola stála expozícia rozšírená o celok Božský trias zo Včeliniec a jeho ľud, pamiatku eneolitickej bádenskej kultúry (2300 - 1900 pred n. l.). V európskych mierkach sa jedná o unikátne nálezy zachytávajúce spôsob života a pohrebný rítus vtedajšieho ľudu.

HISTÓRIA

Fond histórie je najrozsiahlejším fondom múzea. Časť stálej expozície venovanej histórii prezentuje to najzaujímavejšie a najsignifikantnejšie z vojenstva, hospodárskeho života, štátnej správy, umenia a kultúry regiónu Gemera a Malohontu.

Časovo expozícia zahŕňa pomerne široký úsek od veľkomoravského obdobia po prelom 19. a 20. storočia. Z jednotlivých oblastí je vojenstvo zastúpené kolekciou artefaktov z obdobia stredoveku, protitureckých bojov a protihabsburských stavovských povstaní. Hospodárske aspekty života sú reprezentované výrobkami hrnčiarov, hodinárov, sklárov, mäsiarov, tesárov a iných remesiel napríklad v podobe zvolávacích cechových tabuliek a pečatidiel.

Jedným z návštevnícky najpríťažlivejších vystaveným exponátov je múmia ženy menom Tasheritnetiak z Abusír el-Meleku. Ide o jednu z piatich egyptským múmií na Slovensku. V roku 1910 ju do Uhorska spolu s ďalšími predmetmi priviezol advokát, statkár a cestovateľ István Süteö-Munkácsi. Múmia pochádza z 21. - 25. egyptskej panovníckej dynastie, z obdobia medzi rokmi 1087 - 664 pred Kristom.

LITERÁRNE TRADÍCIE

Prostredníctvom dvojrozmerných exponátov je dokumentované obdobie slovenského národného obrodenia, revolučné udalosti rokov 1848-1849, memorandové a matičné roky v Gemeri a Malohonte. Osobitná časť je venovaná slovenským osobnostiam kultúrneho a literárneho života a maďarskému básnikovi Tompa Mihályovi (1817 – 1868).

Zaujímavosťou je jedálenský nábytok z polovice 19. storočia, pochádzajúci z kaštieľa v Ožďanoch, písací stôl s roletovou zaťahovacou časťou z druhej polovice 18. storočia, uniformy z revolučných rokov 1848/49 a portrét prvého riaditeľa múzea Jána Fábryho.

ETNOLÓGIA

Expozícia etnológie pozostáva z tematických celkov venovaných ľudovej kultúre regiónu Gemer a Malohont, poskytujúc tak ucelený prehľad o jeho hmotnej kultúre a prostredníctvom nej i o jej duchovnej stránke. Je tvorená celkami: ľudové staviteľstvo a bývanie, roľníctvo, pastierstvo a salašnícke náradie, ľudový odev, baníctvo a železiarstvo, drevospracujúce remeslá a výrobky z prútia.

HISTÓRIA VÝTVARNÉHO UMENIA

Prvopočiatky formovania umelecko-historickej kolekcie múzea siahajú k Umelecko-archeologickej výstave Gemerskej župy realizovanej v roku 1882.
Z vystavených diel k najzaujímavejším patria olejomaľba Trpaslík grófa Andrássyho, veduta Rimavskej Soboty od neznámeho autora, známejšia pod názvom Náboženské nepokoje v Rimavskej Sobote v roku 1769, olejomaľba Táborenie husárov od neznámeho autora z 2. druhej polovice 18. storočia, ktorá bola vystavená na Svetovej výstave v Paríži v roku 1900. Z portrétnej tvorby je vystavený portrét Mateja Bela namaľovaný podľa predlohy Jána Kupeckého, portrét Jozefa II. od neznámeho autora, bohato sú zastúpené aj portréty regionálnych osobností – Samuel a Matej Holka, Oliver Gömöry s manželkou či autoportrét výtvarníka Eduarda Putru.

PROTIFAŠISTICKÝ ODBOJ A SNP V GEMERI-MALOHONTE

Sprístupnená od 19.12.2008. Nová moderne koncipovaná stála expozícia poskytne návštevníkom komplexný pohľadu na problematiku protifašistického odboja v regióne Gemer-Malohont. Prostredníctvom trojrozmerných artefaktov, rozsiahleho fotografického materiálu, ale i audiovizuálnych prezentácií budú okrem reálií protifašistického odboja naznačené i podmienky pre jeho formovanie, ale i dôsledky vzniku Slovenského štátu, Viedenská arbitráž, nemecká okupácia.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (1)
img
12
Zľava
Ubytovanie Samuel
Hlavná 29/37
985 31 Mučín (28,3 km)
Najbližšie objekty v okolí (30)
img
MM City Club
SNP 19
Rimavská Sobota (0,1 km)
img
Astropark
Tomášovská 63
Rimavská Sobota (1,6 km)
img
RO Kurinec - Zelená voda
Svätoplukova 389/9
Rimavská Sobota (4,3 km)
img
Rozhľadňa Maginhrad
Nižný Skálnik (7,6 km)
img
Slnečné hodiny a Rozprávkové bludisko
Drienčany (11,4 km)
img
Malá Drienčanská jaskyňa
Drienčany (11,9 km)
img
Rozhľadňa Vŕšok
Rimavská Baňa (16,4 km)
img
Mestské múzeum Poltár
Družby
Poltár (17,6 km)
img
Kúpalisko Poltár
13. januára
Poltár (18,4 km)
img
Hrad Fiľakovo
Podhradská
Fiľakovo (19,2 km)
img
Podzemné chodby pod Fiľakovským hradom
Fiľakovo (19,2 km)
img
Hradné múzeum vo Fiľakove
Hlavná ul. 14
Fiľakovo (19,2 km)
img
Soví hrad
Šurice (19,3 km)
img
Restaurant Victory
Biskupická cesta 46 Fiľakovo (19,8 km)
img
Kúpele Číž
Číž (20,8 km)
img
Plážové kúpalisko Tornaľa
Cintorínska 15
Tornaľa (21,2 km)
img
Letné kúpalisko Hnúšťa
Športová
Hnúšťa (21,6 km)
img
Kaštieľ Kráľ
Kráľ (24,6 km)
img
Solárne kúpalisko
Námestie Karola Salvu 1
Klenovec (25,6 km)
img
Rozhľadňa na Mačacej
Šiatorská Bukovinka (25,7 km)
img
Kúpalisko Bretka
Gemerská Panica (26,3 km)
img
Kamenný (Čadičovský) vodopád
Šiatorská Bukovinka (26,5 km)
img
Hutnianska jaskyňa
Bretka (26,5 km)
img
Hrad Šomoška
Šiatorská Bukovinka (26,6 km)
img
Jaskyňa Peško
Bretka (26,6 km)
img
Novohradské múzeum a galéria
Kubínyiho námestie
Lučenec (26,7 km)
img
La Habana Cuba
Železničná
Lučenec (26,8 km)
img
Rozhľadňa Slopovo
Klenovec (27,0 km)
img
Termálne kúpalisko Novolandia
Samota 269/1
Rapovce (28,2 km)
img
Letné kúpalisko Lučenec
Športová
Lučenec (28,8 km)