Prihlásenie
ID atrakcie: 695
Žižkova 12, Bratislava

Archeologické múzeum SNM

Múzeá

SNM - Archeologické múzeum

SNM - Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek.

V bohatom zbierkovom fonde Archeologického múzea sa nachádza množstvo vzácnych nálezov z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek, ktoré pochádzajú najmä z vlastných archeologických výskumov.

Výstavnú činnosť vhodne dopĺňajú aj iné formy kultúrnych aktivít: prednášky a besedy s archeologickou tematikou organizované odbornými pracovníkmi múzea, premietanie videofilmov, vyučovacie hodiny pre všetky typy škôl a odborný výklad pre širokú verejnosť.

Múzeum zabezpečuje realizáciu záchranných archeologických výskumov vyvolaných stavebnou činnosťou, zemnými prácami a pod.

História múzea

Archeologické múzeum v Bratislave je súčasťou Slovenského národného múzea. Inštitúcia má už svoju históriu, priamo nadväzuje na svojich predchodcov v Bratislave a v Martine: Slovenské Vlastivedné múzeum založené v roku 1924, ktoré po zlúčení so Zemědelským múzeom nieslo od roku 1940 názov Slovenské múzeum. Slovenské múzeum po spojení so Slovenským národným múzeom v Martine vytvorili v roku 1961 spoločné Slovenské národné múzeum (ďalej SNM).

Slovenské národné múzeum nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine. Má 59 stálych expozícií. Ponúka návštevníkom poučenie, vzrušenie zo stretnutia s našou históriou i relax.

Expozície

Najstaršie dejiny Slovenska - stála expozícia Archeologického múzea

Výstava prezentuje naše dejiny prostredníctvom vyše 2500 exponátov z kameňa, kostí, keramiky, kovov a vzácne i z dreva, pričom nechýbajú ani trojrozmerné animácie, rekonštrukcie hrobov, pravekých obydlí, stredovekých kachlových pecí, detský sprievodca výstavou i dokumentárny film.

Čo do množstva predmetov i zamerania na širokú cieľovú skupinu – od odbornej verejnosti a škôl až po rodiny s deťmi - ide v histórii slovenskej archeológie o dosiaľ najväčší výstavný projekt, ktorého cieľom je nielen prezentácia našich najstarších dejín z pohľadu archeológie, ale aj propagácia práce mnohých generácií archeológov.

Na ploche 400 metrov štvorcových preto návštevník popri všeobecne známych nálezoch (ako napr. Moravianska venuša či predmety z obdobia Veľkomoravskej ríše) nájde množstvo dosiaľ nevystavených exponátov, pochádzajúcich z archeologických výskumov za posledných 20 rokov (napr. inventár žiarového hrobu pri Trenčíne, bol objavený len minulý rok) alebo predmety zo starších výskumov, ktoré dosiaľ ležali v depozitároch slovenských múzeí.

Výstava je rozdelená do 9 častí, reflektujúcich reprezentatívne nálezy z doby kamennej, bronzovej a halštatskej, poklady kultúr Keltov i Rimanov na našom území až po príchod Slovanov a ich spolužitie s Avarmi a stredoveké nálezy (napr. v podobe vzácne zachovaných predmetov z dreva ako šachová figúrka, hracie kamene či nádoby).

Zaujímavosťou sú i exponáty pre naše územie menej typické, až exotické, ktoré sa sem dostali pravdepodobne obchodom (ako napr. etruská bronzová misa alebo kostenná doštička s motívom dvoch laní z oblasti Jadranu).

Pre lepšiu názornosť je výstava doplnená aj niekoľkými rekoštrukciami. Návštevník tu má možnosť vidieť rekonštrukcie stredovekej kachľovej pece z 15. storočia z kláštora v Hronskom Beňadiku, žiarového (s pozostatkami ženy z mladšej doby bronzovej) a kostrového hrobu (s pozostatkami muža z mladšej doby kamennej) či stredoveké delo na rekonštruovanej lafete. Rekonštrukcia pravekého obydlia zároveň slúži ako premietacia miestnosť pre krátky dokumentárny film z dielne Igora Dobiša.

Trojrozmerné animácie vznikli v spolupráci archeológov s animátorom a výtvarníkom, pričom súčasťou expozície SNM sa stali po prvý raz v jeho histórii. Je ich spolu 11 a znázorňujú napríklad rekonštrukciu veľmožského dvorca v Ducovom, germánskej či keltskej chaty i benediktínskeho kláštora.

Pre nevidiacich a slabozrakých

Slovenské národné múzeum sa snaží nezabúdať na svojich nevidiacich a slabozrakých návštevníkov. Preto bola expozícia doplnená hmatovou líniou s exponátmi a s textami v Braillovom písme. Návštevník má k dispozícii prenosné zariadenie - zvukového sprievodcu s akustickou informáciou (v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku) k priestoru expozície, k vývojovým obdobiam od praveku až po neskorý stredovek a k jednotlivým exponátom, ktoré sa nachádzajú na hmatovej línii. Doplnenie sa stalo trvalou súčasťou expozície.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí
img
85
Zľava
(0,7 km) Botel Gracia
Rázusovo nábrežie, Bratislava
img
168
Zľava
(1,5 km) Patio Hostel
Špitálska 35, Bratislava
img
56
(3,4 km) Penzión Raki a ubytovňa
Kopčianska 82/D, 851 01 Bratislava
img
43
(6,6 km) Hotel Orlan
Strojnícka 99, 821 05 Bratislava
img
20
(10,3 km) Penzión pri kaštieli
Balkánska 86/57, Bratislava
img
53
Zľava
(26,5 km) Hotel Majolika
Súkenícka 41, 900 01 Modra
Ďalšie objekty v okolí