Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 467
Tekovská Breznica

Hrad Breznica

Hrady a Zámky

HRAD BREZNICA

Na vŕšku Hrádok vypínajúcom sa nad obcou Tekovská Breznica sa už od 13. storočia nachádzal veľký strážny hrad. Tento hrad si v histórií zažil mnohé. Nepatril práve k nedobytným tvrdzám, práve naopak, vyrabovali a podmanili si ho temer všetci významnejší mocipáni, ktorí sa o to pokúsili – Matúš Čák Trenčiansky, Jan Jiskra z Brandýsa, Matej Korvín, neskôr Turci. V menej usporiadaných dobách ho ovládali rôzni lúpežní rytieri. Od 18. storočia pevnosť už iba pustla. K jej definitívnej skaze prispel i fakt, že materiál z nej začali ľudia rozoberať a používať na rôzne stavby v podhradí.

Dnes z Breznického hradu zostali len skromné zvyšky pevnostných múrov zarastajúce lesom. Návšteva zrúcaniny sa však i napriek tomu oplatí. Z hradného vrchu sa naskytá pekný výhľad napríklad na známy kláštor v Hronskom Beňadiku či na mesto Nová Baňa. Neodporúča sa ale navštevovať toto miesto po zotmení, údajne tu totiž straší zakliata dievčina – azda zradkyňa, ktorá podľa povesti dopomohla počas jedného z nepriateľských útokov k dobytiu tvrdze. K zvyškom Breznického hradu vedie turistický chodník z obce Tekovská Breznica.

História

V rokoch 1235 - 1270 napadali Pohronie mongolskí Tatari. Po ich vpáde bolo Pohronie zničené, obyvateľstvo značne preriedené a zostal iba hrad. Na zaľudnenie zničených a vyplienených častí krajiny uhorský kráľ Béla IV. povolal nemeckých kolonistov. Po tatarskom plienení v roku 1260 ostrihomský arcibiskup Filip zobral Svätobeňadickému opátstvu obec Brezinche s jej majetkami. V roku 1273 po protestoch Svätobeňadických mníchov u pápeža, pápežský legát prisúdil spornú obec Brezinche Svätobeňadickému opátstvu, ale hrad ostal v držbe Ostrihomského arcibiskupa Filipa, ktorý ho dal opraviť.

Matúš Čák Trenčiansky/ 1306 - 1321 / neuznával žiadnu vrchnosť. Po jeho exkomunikácii z cirkvi, ničil jej majetky, zaberal jej hrady a zámky. V roku 1311 spustošil obec Brezinche a po poškodení opevnenia Svätobeňadického kláštora v roku 1312 pritiahol pod Breznický hrad, dobíjal ho a podkopal. Poškodený hrad obsadil. Proti obsadenie hradu a zabratiu pozemkov protestovalo Ostrihomské opátsvto.

V roku 1423 bol hrad prestavaný na gotickú pevnosť. Mal hranolovú vežu s obytným palácom, s vonkajším opevnením, ktoré uzatváralo hradné nádvorie. Hrad v roku 1456 obsadil Ján Jiskra z Brandýsa, ochranca maloletého kráľovského syna Ladislava Pohrobka, pretože v roku 1440 zvolili Uhorské stavy za Uhorkého kráľa Ladislava I. Svetobeňadikcý kláštor bol na strane kráľa Ladislava I., Banské mestá na strane Jána Jiskru. Nastali bratovražedné spory. Tak obyvatelia Novej Bane, Štiavnice a Pukanca napadli a zapálili kláštor v Svätom Beňadiku. Ako odplatu v roku 1442 vojsko Jagerkého biskupa napadlo a vyplienilo Štiavnicu a Pukanec. Maďari a Poliaci vyplienili Novú Baňu. Ničenie kraja sa vystupňovalo, keď Husiti zaberali obce nášho kraja. Na pozvanie kastelána hradu Mikuláša Voláka sa Husiti usadili aj na Breznici. Na zákrok kráľa Mateja Korvína museli sa z obsadeného Svätobeňadicého kláštora stiahnuť.

Obec Breznica bola v roku 1456 až 1471 v područí Husitov. Kastelán sa spolu s Husitmi podieľal na plienení okolia. Podľa literatúri obec pravdepodobne v tomto čase zanikla. V tomto období proti kráľovi Matejovi Korvínovi povstala nespokojná šľachta. Na trón povolala poľského kráľa Kazimíra, ktorý v roku 1471 vtiahol do Uhorska a zabral aj hrady nášho kraja: Teplický, Revišský a Breznický. Hrad ešte v spomínanom roku zmluvne prešiel do vlastníctva Jagerského biskupa Jána Vitéza spolu s Teplickým a Revišským hradom. V roku 1472 Ján Vitéz už ako Jagerský arcibiskup zmluvne prepustil hrad kráľovi Matejovi Korvínovi. V roku 1530 obsadil Breznický hrad Ján Zápoľský a ešte do konca roka po dohode s kráľom Matejom Korvínom pripadol hrad aj podhradie Ostrihomskému arcibiskupstvu. V roku 1577 znova vystupuje do popredia problematika hradu v staronovom spore Ostrihomského arcibiskupstva so Svätobeňadickým opátstvom o obec Breznica. Hrad sa stal vlastníctvom Ostrihomského acribiskupstva a obec majetkom Svätobeňadického opátstva.

Po krátkej prestávke Turci začali znovu drancovať a prepadávať obce na strednom Pohroní. V roku 1647 Turci prešli lesmi od Pukanca a napadli hrad, vyplienili ho a obec podpálili. V roku 1660 stál hrad síce poškodený, ale na obývanie súci. Po 16-tich rokoch sa Turecké nájazdy opakovali a v roku 1664 Breznica bola majetkom Jákuba Ben Mustaka. V roku 1686 boli Turci z oblasti stredného Pohronia vytlačení a obyvateľstvo si mohlo konečne vydýchnuť. Hrad pravdepodobne zanikol preto, lebo v nestálych dobách ho ovládali lúpežní rytieri a kráľ Matej Korvín ho zničil vojenskou silou, tým ukončil sústavné spory a sťažnosti. Začiatkom 18. storočia hrad celkom stratil svoj význam, pustol stále viac a viac. Dážď rozmýval, mráz trhal nezakryté múry a v nastávajúcich pokojnejších časoch ho ľudia rozoberali a odvážali na stavbu svojich domov. Kedy hrad zmizol úplne, nie je známe. Veľké kvádre z hradných veží boli použité pri stavbe veže kostola. pri rúcaní hradu našli ľudia šperky, peňiaze šable, nože, podkovy, ľudské kosti, železo na pečenie oplátok a mažiare.  

Pôdorys

Architektúra hradu bola podriadená tvaru brala orientovaného v smere SZ-JV. Stavitelia zvolili miesto výstavby hradu v juhovýchodnej časti skalného ostrohu. Prístupová cesta viedla po južnom úbočí skaly, prekonávala strmý svah a potom cez plošinu v šijovej priekope do predpolia a odtiaľ do horného hradu. Deštruované murivo v blízkosti čela hradu umožňuje vysloviť predpoklad, že by mohol byť zvyškom hranolovej veže s obrannou aj obytnou funkciou. Asi 20 metrov od veže sa pravdepodobne nachádzal obytný palác nepravidelného pôdorysu. JV stenu paláca tvorila na prízemí skala a priechodom cez ňu bolo možné dostať sa do dvorčeka, ktorý ohraničoval priestor za palácom. Obranu tejto časti hradu posilňovali ešte dva pásy valov a priekopa vysekaná do skaly.

Smerom na juhozápad od dvorčeka sa zachoval zvyšok hranolovej bašty flankujúcej juhozápadnú stranu horného hradu. Severozápadným smerom od horného hradu sa tiahne jazykovitý skalný výbežok, na ktorom sú badateľné umelé zásahy. Na SZ konci tohoto predhradia sa nachádza priekopa s dlhšou osou orientovanou kolmo na predhradie. Ďalší jazykovitý výbežok sa tiahne JZ smerom, bol opevnený múrom s valcovou baštou na konci výbežku. Bašta kontrolovala vstup do hradu. JZ smerom od valcovej bašty sa na nižšej výškovej úrovni tiahne jazykovitý výbežok, sú na ňom badateľné umelé zásahy vo forme dlhých, trikrát priečne delených paralelných valov ohraničujúcich úzky priestor výbežku. Celý systém sa tiahne až na koniec výbežku, kde končí vo forme plošinky. Ochranu tohoto útvaru na západnej strane ešte posilňoval teraz už nevýrazný val.

Povesti

Pod hradom bola studňa. Raz, keď z nej slúžka naberala vodu, prišiel ku nej pekný vojak vyzvedač z nepriateľského vojska, ktoré však bolo ešte ďaleko od hradu. Prihovoril sa diečaťu, chválil ju a sľubil jej manželstvo. "Mňa ale páni neprepustia zo služieb", vyhovárala sa dievčina, i keď sa jej vojak a jeho ponuka páčila. "Poradím ti, ako sa zo služby vymôžeš" dodával jej odvahu vojak. "Musíš urobiť to, čo ti poviem". "Teda, povedz, vojak", hovorí dievča. "Ja som z nepriateľského vojska, budeme útočiť na váš hrad. Zapáľ sviečku, postav ju do prachu a nechaj horieť. Ty však uteč, schovaj sa, aby sa ti nič nestalo. Po obsadení hradu ťa vezmem so sebou a vezmeme sa. Bude ti pri mne dobre". "Daj sem sviečku, vykonám, ako si mi kázal". Sotvaže sa dievča dostalo do hradu, začalo vážne dúmať o svojej budúcnosti, ktorú videlo voľnejšiu a krajšiu ako svoju minulosť a odhodlala sa vykonať to, čo vojakovi sľubila. Čakala na útok. Keď sa útok začal, nebola taká prekvapená ako posádka hradu. Útočníci začali podkopávať hrad. Naraz zahrmel strašný výbuch a časť múra sa zvalila. Kastelán so svojou rodinou a družinou upŕchli podzemnou chodbou. Posádka hradu bola premožená a útočníci sa stali pánmi hradu. Pekný vojak skoro našiel švárne dievča. Pri odchode ho vzal so sebou, podľa daného vojenského slova. Vzniklo však medzi nimi nejaké nedorozumenie a hádka, v ktorej sa vojak tak rozhneval, že dievča usmrtil. Takto došla k trestu za zradu!

Pastierom, ktorí pásli ovce a kozy sa pod hradom ukazovala krásna dievčina a v zuboch držala ohnivý kľuč. Posunkami hlavy a rúk naznačovala pastierom, aby išli hore ku hradu. Pravdepodobne mali kľučom otvoriť nejaké dvere, ale keď žačali zvoniť na poludnie, zmizla a za ňou sa ozval veľký nárek, pretože nenašla vysloboditeľa.

Ďalšia povesť hovorí, že keď nepriateľské vojská dobíjali hrad, kastelán s rodinou a družinou ušli podzemnou chodbou. Po dlhej ceste sa zastalivi a poskladali svoje batohy. Hovorí sa, že na tomto mieste vznikla osada podľa poskladaných batohov, zvaná Bátohovce. O tom, či táto osada je predchodkyňou obce Bátovce, nie je známa žiadna zmienka.

Súčasný stav

Dnes je viditeľná dispozícia hradu v teréne, na základe ktorej vznikol predchádzajúci popis. Relikt prístupovej cesty sa čiastočne zachoval v ohybe pod severozápadným predhradím, ďalej fragment muriva severovýchodnej steny, priľahlého severného nárožia a deštruované JV murivo - tie tvorili vežu. Zachoval sa aj prízemný fragment muriva dĺžky 720 cm, ktorý je asi zvyškom hranolovej bašty a viditeľné sú aj valy.

Prístup: ŽSR, SAD Tekovská Breznica. Najlepšie sa dostanete na hrad priamo z obce smerom na Priesil. Značka ide cez polohu Hrádok (440 m n. m.), na ktorej stojí hrad.

Okolie

Priamo v okolí hradu Breznica je hrádok Sokolia skala a strážna veža.

Okolité pamiatky: hrady Rudno, Žarnovica, Sitno, Hronský Beňadik a Levice.

V okolí máte možnosť za jeden deň navštíviť 4 objekty: štart v Rudne nad Hronom, potom na Uhliská a cez Priesil ďalej na hrad Breznica. V jeho okolí leží hrádok Sokolia skala a po prechode do miestnej časti Tekovskej Breznice nazývanej Luchtov (mimo TZCH), môžete navštíviť aj spomínanú strážnu vežu nad Hronom (369 m n. m.).

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (2)
img
41
Zľava
Vila Sokáč
Vyhne 28
966 02 (18,2 km)
img
80
Zľava
99%
2 hodnotenia
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5
Banská Štiavnica (21,8 km)
Najbližšie objekty v okolí (70)
img
Fabkovie dom
Brehy (3,3 km)
img
Terminal Club
Nám. sv. Alžbety 1
Nová Baňa (4,9 km)
img
Pohronské múzeum
Bernolákova 2
Nová Baňa (5,1 km)
img
Benediktínsky kláštor
Pod Kláštorom 1
Hronský Beňadik (6,4 km)
img
Starohutský vodopád
Nová Baňa (6,7 km)
img
Ski centrum Drozdovo
Nová Baňa (7,7 km)
img
Vodný mlyn Bohunice
Bohunice (9,6 km)
img
Miami Club
Železničná 846
Rybník (10,8 km)
img
Živánska veža
Jedľové Kostoľany (12,5 km)
img
Kúpalisko Žarnovica
Bystrická 4
Žarnovica (14,3 km)
img
Rozhľadňa na Drieňovej
Jedľové Kostoľany 627 (15,0 km)
img
Zveropark
Revištské Podzámčie 38
Žarnovica (16,2 km)
img
Hipologické múzeum (Múzeum koní)
Parková 13
Topoľčianky (16,3 km)
img
Zámok Topoľčianky
Parková 1
Topoľčianky (16,5 km)
img
Soľná jaskyňa Starý Tekov
Prievozská 30
Starý Tekov (16,6 km)
img
Bažantnica Starý Tekov
Prievozská 30
Starý Tekov (16,6 km)
img
Mini ZOO pri Počúvadle
Počúvadlianske jazero
Banská Štiavnica (16,9 km)
img
Ranč u Bobiho
Hlavná 85
Nový Tekov (16,9 km)
img
Mestské múzeum Zlaté Moravce
Námestie Andreja Hlinku
Zlaté Moravce (17,0 km)
img
Hrad Revište
Revištské Podzámčie (17,4 km)
img
Levický hrad
Svätého Michala
Levice (17,5 km)
img
Krytá plaváreň Levice
Turecký rad
Levice (17,6 km)
img
Tekovské múzeum
Sv. Michala 40
Levice (17,6 km)
img
Klub 89
Mlynská 7
Levice (18,1 km)
img
Vodný raj
Vyhne (18,4 km)
img
Hrad Hrušov
Hostie (18,6 km)
img
Rozhľadňa Sitno
Štiavnické vrchy
Ilija (18,7 km)
img
Salamandra Resort
Horný Hodrušský tajch 796
Hodruša - Hámre (18,9 km)
img
Salamandra Resort - požičovňa ŠP
Horný Hodrušský tajch
Hodruša - Hámre (18,9 km)
img
Sitniansky hrad
Ilija (19,3 km)
img
Tekovská hvezdáreň
Sokolovská
Levice (19,4 km)
img
Skalné obydlia Brhlovce
Brhlovce 142 (19,8 km)
img
Arborétum Mlyňany
Vieska nad Žitavou (20,1 km)
img
Ski Blanc
Ostrý Grúň (20,1 km)
img
Ski Dúbravy
V.I. Lenina 1
Ilija (20,2 km)
img
Banské múzeum v prírode SBM
Jozefa Karola Hella 414/12
Banská Štiavnica (20,8 km)
img
Hrad Marcus
Repište 140 (20,9 km)
img
Kúpalisko Margita - Ilona
Nábrežná
Levice (21,2 km)
img
Reštaurácia Monarchia
A. Sládkoviča 2
Banská Štiavnica (21,4 km)
img
Starý Zámok
Starozámocká 11
Banská Štiavnica (21,5 km)
img
Reštaurácia - Pivovar ERB
Novozámocká 2
Banská Štiavnica (21,5 km)
img
Banskoštiavnický betlehem
Radničné Námestie 11/20
Banská Štiavnica (21,5 km)
img
Terra Permonia
Radničné námestie 14
Banská Štiavnica (21,6 km)
img
Nový Zámok
Novozámocká 22
Banská Štiavnica (21,6 km)
img
Wellness - Kalná
Ulica Mieru 118/7
Kalná nad Hronom (21,6 km)
img
Pamätník - rozhľadňa na Vápniku
Mýtne Ludany (21,8 km)
img
Reštaurácia Matej
Akademická 4
Banská Štiavnica (21,8 km)
img
Mestská plaváreň Banská Štiavnica
Mládežnícka 10
Banská Štiavnica (22,1 km)
img
Tanad sport
Pletiarska 1616/12
Banská Štiavnica (22,2 km)
img
Banskoštiavnická kalvária
Kalvária
Banská Šiavnica (22,9 km)
img
Zubria zvernica
Parková 7
Topoľčianky (23,4 km)
img
Arborétum v Kysihýbli
Lesnícka 11
Banská Štiavnica (23,8 km)
img
Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton (23,8 km)
img
Kaštieľ Sv. Anton
Svätý Anton (23,8 km)
img
Kúpele Sklené Teplice
Sklené Teplice 100 (24,0 km)
img
Čierny hrad
Velčice (25,4 km)
img
Michalov hrad
Kolačno (25,8 km)
img
Kaštieľ Pustý Chotár
Pustý Chotár 495 (26,1 km)
img
Požitavské múzeum mlynárstva
Horný Oháj 226
Vráble (26,3 km)
img
Santovka wellness
Maďarovská 4
Santovka (27,1 km)
img
Krajská Hvezdáreň a Planetárium M. Hella
Dukelských hrdinov 21
Žiar nad Hronom (28,4 km)
img
Krytá plaváreň Žiar nad Hronom
Ul. M. Chrásteka
Žiar nad Hronom (28,7 km)
img
Kaštieľ Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (28,8 km)
img
Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (29,2 km)
img
Múzeum rodu Forgách - Kaštieľ Jelenec
Forgáčov dvor
Jelenec (29,3 km)
img
Kaštieľ Jelenec
Jelenec (29,4 km)
img
Kaštieľ Veľké Uherce
Veľké Uherce (29,6 km)
img
Termálne kúpalisko Dudinka
Kúpeľná 106
Dudince (29,8 km)
img
Kúpele Dudince
Kúpeľná 106
Dudince (30,0 km)
img
Hrad Šášov
Šášovské Podhradie
Žiar nad Hronom (30,0 km)