Články

Privacy

Privacy

Zásady spracúvania ochrany osobných údajov

 

Portál Slovago sa v tomto kroku rozhodol definovať, aké osobné údaje spracúva, aby bol schopný zanalyzovať spracúvanie osobných údajov a zabezpečiť súlad s GDPR. Naša spoločnosť sa zaväzuje zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.

 

Naša spoločnosť zabezpečí, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb. Naša spoločnosť bude zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Naša spoločnosť je tiež povinná zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

 

Naša spoločnosť bude získavať osobné údaje len na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o účele spracúvania osobných údajov pred ich spracúvaním. Naša spoločnosť bude spracúvať osobné údaje tak, aby bolo toto spracúvanie primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

 

Naša spoločnosť bude spracúvať osobné údaje tak, aby boli správne a podľa potreby aktualizované; a prijme primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

 

Zhromažďujeme a spracúvame nasledovné Vaše osobné údaje: meno a priezvisko, prihlasovacie meno, heslo, emailovú adresu, telefónne číslo, odkaz na webstránku, fakturačné údaje a bankové údaje. Tieto údaje boli zozbierané v minulom alebo sú zbierané v prebiehajúcom obchodnom vzťahu, pre ktorý ste si vyjadrili súhlas podľa platných zákonov. Vyvíjame maximálne úsilie na zachovanie týchto údajov v úplnom bezpečí a ich používanie len na účely povolené zákonom a Vami. 
Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby s poskytnutím e-mailovej adresy (nezobrazí sa na verejnosti) a mena do knihy návštev je možné kedykoľvek odvolať (e-mail a recenzia) bude vymazaná. Zaslanie dopytu alebo žiadosti dotknutou osobou na náš e-mail prostredníctvom kontaktného formulára na stránke, v súvislosti s poskytnutými službami, tieto údaje (e-mail a meno) dotknutej osoby nebudú ďalej spracúvané a po vybavení žiadosti budú okamžite vymazané. Pri rezervácií ubytovacieho zariadenia budú zadané údaje (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo) dotknutej osoby uložené na čas nevyhnutný na spracovanie žiadosti a evidenciu.

 

Účel spracovania: identifikácia užívateľa webstránky, vystavenie daňového dokladu, zasielanie marketingových emailov /objednané služby/, zasielanie newslettera, podporná komunikácia o spolupráci, online služby /facebook, instagram, dropbox/, cookies.

 

Právny základ: na spracovanie informácií na tieto účely je legitímny záujem prevádzkovateľa poskytnúť uživateľom podpornú komunikáciu o spolupráci.

 

Osobné údaje budú v našej spoločnosti spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

 

Osobné údaje bude naša spoločnosť uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, maximálne po dobu desiatich rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 

Prevádzkovateľ zabezpečí splnenie nasledovných podmienok pri vyjadrení súhlasu dotknutou osobou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť vyjadrený slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačným prejavom vôle. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

 

Prístup k osobným údajom dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobnýcm údajom. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

 

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi ak je to technicky možné.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

 

Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú určené na spracúvanie po prenose do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, sa môže uskutočniť len vtedy, ak prevádzkovateľ a sprostredkovateľ dodržiavajú podmienky vrátane podmienok následného prenosu osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo od predmetnej medzinárodnej organizácie do inej tretej krajiny alebo inej medzinárodnej organizácie.

 

Sociálne siete v pozícií tretích strán, ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly alebo funkcie sociálnych sietí (pripojenie k službe Facebook alebo Google) na webových lokalitách www.slovago.sk a profiloch Slovago na sociálnych sieťach môžu používať súbory cookie. Používanie takýchto údajov treťou stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov dostupných na webovej stránke danej sociálnej siete.

 

 Pravidlá používania súborov cookies

Čo sú cookies?

 

Cookie je malý dátový súbor, ktorý je uložený do vášho počítača v rámci webového prehliadača hneď, ako navštívite určité webové stránky. Súbor cookie nezbiera dáta pre svoje vlastné účely. V momente ako je prečítaný serverom cez webový prehliadač, dokáže mu poskytnúť informácie potrebné k tomu, aby vám uľahčil prehliadanie webovej stránky, a to napríklad tým, že zaznamenáva preferencie užívateľov, odhaľuje chyby alebo zhromažďuje štatistické údaje. Súbor cookie nepoškodzuje váš počítač, ani neukladá osobné údaje použité na danej webovej stránke. Viac informácií o použití súborov cookies na týchto webových stránkach nájdete v dolnej časti  Prečo používame cookies. Plné využitie našich webových stránok vyžaduje použitie súborov cookies. Ak chcete zakázať súbory cookie, budete pravdepodobne môcť aj naďalej prechádzať naše stránky, a však niektoré funkcie vám už nebudú k dispozícii. Väčšina webových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari alebo Google Chrome) majú súbory cookie automaticky povolené.

Toto poučenie uvádzame v reakcii na nové právne predpisy a v snahe poskytnúť vám jasné a pravdivé informácie o ochrane osobných údajov užívateľov.

 

Prečo používame cookies?

 

Súbory cookie slúžia na množstvo účelov. Cookies používame na nastavenie obsahu webových stránok vzhľadom na preferencie používateľa a optimalizáciu využitia webových stránok. Takisto sa používajú na vytvorenie anonymných, súhrnných štatistických údajov, ktoré pomáhajú analyzovať, akým spôsobom používateľ používa webové stránky. Informácie tak pomáhajú zlepšovať štruktúru a obsah stránok.

 

Aké cookies používame?

 

Používame niekoľko typov cookies, naše vlastné aj externé súbory získané od partnerov, s ktorými spolupracujeme. Súbory využívané na našich stránkach sa dajú rozdeliť na nasledujúce typy:

  • Analytické cookies – zbierajú informácie o tom, ako používateľ využíva webovú stránku, o type webovej stránky, z ktorej bol návštevník presmerovaný, o počte návštev používateľa a o štatistikách webovej stránky. Tieto súbory nezaznamenávajú osobné údaje, ale používajú sa na zhromažďovanie štatistík webovej stránky.
  • Dynamické cookies – používajú sa na uloženie informácií o reláciách. Súbory s informáciami o reláciách umožňujú navádzanie po webovej stránke bez toho, aby používateľ musel zadávať rovnaké informácie, ktoré už predtým zadal. Po zavretí prehliadača sa súbory zmažú.
  • Trvalé cookies – zostávajú vo vašom zariadení, kým ich nezmažete.

 

Ako môžem odstrániť alebo zablokovať cookies?

 

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo východiskovom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Obmedzenie používania cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú dôležité na optimálne fungovanie webových stránok. V prípade, že je niektorá z funkcií webových stránok nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenie cookies vo webovom prehliadači a umožniť zariadeniu prijatie cookies.

Pod textom sa uvádza niekoľko odkazov, ktoré vám môžu pomôcť pri konfigurácii „cookies“ v najčastejšie používaných prehliadačoch:

 

  1. Google Chrome
  2. Mozilla Firefox
  3. Internet Explorer
  4. Safari

Kategórie príjemcov osobných údajov

 

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ využíva sprostredkovateľov, ktorí v jej mene spracúvajú osobné údaje. Ide napríklad o účtovnícke spoločnosti. Portál Slovago bude využívať sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Spracúvanie sprostredkovateľom pre Slovago sa riadi "zmluvou o spracovaní osobných údajov". 

 

Pri registrácii ste súhlasili s podmienkami používania (v prípade súhlasu so zasielaním ponúk a noviniek), ktoré nájdete na našej webstránke v Podmienkach používania. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj na základe nášho oprávneného záujmu (marketingová podpora), budeme pokračovať v ďalšej spoločnej komunikácii (prostredníctvom emailu, telefonicky, písomne...), aby ste mohli byť informovaný o zmenách, novinkách a zároveň ďalších službách v ponuke.

 

 

Všetky informácie a vyjadrenia k právam dotknutej osoby poskytujeme na e-mailovej adrese prevádzkovateľa: info@slovago.sk

Váš súhlas na základe zrušenia odberu newslettera môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním na e-mailovej adrese: info@slovago.sk

 

Podmienky ochrany osobných údajov

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

Prevádzkovateľom je Tomáš Mateovič - Kovmat

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú Znievska 3027/1, Bratislava 851 06

IČO: 37418891

DIČ: 1044628453

IČ DPH: Neplatca DPH

 

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

 

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „dotknutá osoba“ poskytli, spracúvame za podmienok stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.

 

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

 

Zhromažďujeme a spracúvame Vaše nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, bydlisko (poštovú adresu pre dodanie), prihlasovacie meno, heslo, emailovú adresu, telefónne číslo, fakturačné údaje a bankové údaje. Tieto údaje boli zozbierané v minulom alebo sú zbierané v prebiehajúcom obchodnom vzťahu, pre ktorý ste si vyjadrili súhlas podľa platných zákonov. Vyvíjame maximálne úsilie na zachovanie týchto údajov v úplnom bezpečí a ich používanie len na účely povolené zákonom a Vami.

 

Účel spracovania: identifikácia užívateľa webstránky, vystavenie daňového dokladu, zasielanie marketingových emailov /objednané služby/, zasielanie newslettera, podporná komunikácia o spolupráci, online služby /facebook, instagram, dropbox/, cookie

 

Osobné údaje dotknutej osoby budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu dotknutej osoby, pokiaľ vopred vyslovila súhlas: spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy, bankám na základe registrácie a plnenia kúpnej zmluvy, ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát a spracovania emailov (napr. webhosting, Google Analytics...), tretím stranám (napr. súdom) s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s dotknutou osobou, verejným orgánom (napr. polícia). Pokiaľ tretie osoby použíjú osobné údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesieme za tieto spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

 

Všetky informácie a vyjadrenia k právam dotknutej osoby poskytujeme na e-mailovej adrese prevádzkovateľa: info@slovago.sk

 

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky/uzatvorenie obchodnej zmluvy, vystavenie daňového dokladu, zasielanie marketingových emailov /objednané služby/ a podporná komunikácia o spolupráci.

 

Článok III

Práva dotknutej osoby

 

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

 

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

 

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.

 

Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke TU.