Články

Súťaž

Súťaž

1630678374-Sutaz-FB-Apartman-Beauty-Tatry.webp


Zapojte sa do našej súťaže o víkendový pobyt pre 2 osoby na 2 noci v srdci Vysokých Tatier!

Štastný výherca si bude môcť vychutnať chvíle pohody a oddychu v Apartmáne Beauty Tatry v obci Nová Lesná.


Viac informácií nájdete TU

Stačí splniť jednoduché podmienky a možno sa na vás usmeje šťastie.


SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Štatút súťaže upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže je portál Slovago.sk  a poskytovateľom služieb je Tomáš Mateovič, so sídlom Znievska 3027/1, 851 06 Bratislava, IČO:  37418891, DIČ: 1044628453, IČ DPH: SK1044628453, zápis v registri: Podnikateľ vedený Okresným úradom v Bratislave, odborom živnostenského podnikania pod č. 105 - 24839 (ďalej len „Organizátor súťaže“).

II. ÚČEL SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu Organizátora súťaže na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „sociálna sieť“). Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na sociálnej sieti Facebook Organizátora súťaže.

 III. DEFINOVANIE VÝHRY

Dodávateľ výhry (ďalej len „Dodávateľ výhry“) sa zaväzuje poskytnúť výhercovi (ďalej len „Výherca“ ) súťaže Víkendový pobyt pre 2 osoby na 2 noci v Apartmáne Beauty Tatry (ďalej len „výhra“) .

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Súťaž o Víkendový pobyt pre 2 osoby na 2 noci v Apartmáne Beauty Tatry bude prebiehať na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/LiptovTatryUbytovanie

Súťaže sa môže zúčastniť každý registrovaný používateľ (ďalej len „Účastník súťaže“) sociálnej siete Facebook vo veku od 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora súťaže a zamestnancov Dodávateľa výhry vrátane ich blízkych osôb podľa §116 Občianskeho zákonníka. Súťaže sa môžu zúčastniť občania SR a CZ.

Do súťaže sa Účastník súťaže môže zapojiť t.j. uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok na sociálnej sieti Facebook. Označí pomocou znaku "@"  ďalšiu osobu prostredníctvom jej Facebook profilu. Počet komentárov nie je obmedzený, súťažiaci môže označiť aj ďalšie osoby. Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

Súťažný príspevok na sociálnej sieti Facebook

Súťaž s nami o víkendový pobyt pre 2 osoby na 2 noci v srdci Vysokých Tatier! Šťastný výherca si bude môcť vychutnať chvíle pohody a oddychu v Apartmáne Beauty Tatry v obci Nová Lesná.

Podmienky:

  1. Klikni „Páči sa mi to“ na stránku Apartmán Beauty Tatry 
  2. Pridaj sa do skupiny Ubytovanie a výlety - Slovensko
  3. Zdieľaj VEREJNE tento príspevok na svojom profile
  4. Do komentára napíš označ osobu, s ktorou pôjdeš na víkendový pobyt

Pri losovaní výhercu budeme kontrolovať všetky splnené podmienky. Nezabudni svoje šance zvýšiť lajkovaním a zdieľaním. Jedného šťastlivca vyžrebujeme 13.09.2021!

Výnimočná poloha Apartmánu Beauty Tatry v kombinácií s prekrásnou okolitou tatranskou prírodou je zárukou výborne strávenej dovolenky plnej dokonalého pokoja, relaxu aj aktivného oddychu. Našim hosťom ponúkame pohodlné ubytovanie v príjemne zariadenom apartmáne s kapacitou 6 osôb. Nechýba tu plne zariadená kuchyňa, televízia, WiFi, manželská posteľ a dve pevné lôžka. Apartmán je súčasťou hotelového komplexu Eufória, v ktorom si môžete užiť wellness, relaxovať v saune, na masáži či vo vírivke. Už teraz sa tešíme na stretnutie s vami v apartmáne Beauty Tatry - Nová Lesná!

Súťaž končí v nedeľu 12. septembra o polnoci a v pondelok 13. septembra prebehne žrebovanie výhercu cez commentpicker.com. Ak výherca nesplní všetky podmienky,  žrebujeme znova.

Držíme palce!

Organizátorom súťaže je portál Slovago.sk.

Súťaž nie je nijako sponzorovaná, administrovaná alebo spojená so spoločnosťou Facebook.

Oficiálny štatút súťaže (odkaz na web)

Pozor na podvodné stránky! Výherca bude vyhlásený len na našom FB profile pod súťažným príspevkom. Nebudeme vás kontaktovať súkromnou správou a nikdy od vás nežiadame žiadnu registráciu ani vaše údaje z platobnej karty.

V. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž je časovo limitovaná a bude prebiehať v dňoch od 03.09.2021 do 12.09.2021 a dňa 13.09.2021 bude vyžrebovaný Výherca súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

VI. ŽREBOVANIE, VYHLÁSENIE VÝHERCU A PREVZATIE VÝHRY

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude Výherca vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených Účastníkov prostredníctvom video žrebovania na (www.commentpicker.com), alebo náhodne vybratého komentára osobou na to určenou.

Oznámenie o skončení súťaže bude zverejnené na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 3 kalendárnych dní a to formou vloženia komentára zo strany Organizátora súťaže pod súťažný príspevok.

Výherca bude o výhre informovaný písomne do správy na Facebook profil. Výherca bude zverejnený aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook na stránke Organizátora súťaže v rozsahu krstné meno a priezvisko Výhercu.

Výhercovi bude výhra odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Dodávateľ výhry s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook.

Výherca súťaže berie na vedomie, že nemôže požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená Organizátorom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku. Výherca súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Ak Výherca do 3 kalendárnych dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní podmienky účasti v súťaži, takáto osoba nemá nárok na výhru. Organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať nového výhercu (ďalej len „Náhradník“)

Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Organizátor súťaže zistil, že Výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil podmienku podľa týchto pravidiel. Ak sa nebude možné spojiť s náhradníkom do 3 kalendárnych dní od jeho prvého kontaktovania výhra nebude poskytnutá žiadnemu z účastníkov.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedenú súťaž boli splnené, alebo nie.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁTORA ZA PRIEBEH SÚŤAŽE

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia, zrušenia súťaže alebo úpravy jej pravidiel. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže Organizátor súťaže zverejní na sociálnej sieti Facebook.

Organizátor súťaže nehradí Výhercovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výhrou v súťaži alebo jej prevzatím.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, resp. nevyužitím výhry.

Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť ani za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby Organizátor súťaže v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu názov Facebook profilu Účastníka za účelom registrácie do súťaže v rámci vyhodnotenia súťaže a za účelom odoslania, resp. odovzdania výhry. Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré sú sprístupnené na portáli www.slovago.sk

IX. VÝHRY A DAŇ Z PRÍJMOV

Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o dani z príjmov“) a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru. O výške výhry bude výherca informovaný v zmysle platného zákona, a to upozornením pri oznámení o výhre výhercom. Pre vylúčenie pochybností platí, že organizátor ani usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nesplnenie si daňových povinností výhercom súťaže podľa zákona o dani z príjmov.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na sociálnej sieti Facebook:  Liptov - Tatry - Ubytovanie | Facebook

Tento štatút je zverejnený na portáli www.slovago.sk a uložený u Organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

V Bratislave dňa 03.09.2021