Súťaž

1599415059-Sutaz-FB-Maladinovo-kopia.jpg


Zapojte sa do súťaže a vyhrajte pobyt pre 2 osoby na 2 noci v apartmánoch Maladinovo na Liptove. Môžete vyhrať pobyt v krásnom prostredí na Liptove. Viac informácií nájdete na TU

Stačí splniť jednoduché podmienky a možno sa na vás usmeje šťastie .SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Štatút súťaže upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže je portál Slovago.sk  a poskytovateľom služieb je Tomáš Mateovič, so sídlom Znievska 3027/1, 851 06 Bratislava, IČO:  37418891, DIČ: 1044628453, zápis v registri: Podnikateľ vedený Okresným úradom v Bratislave, odborom živnostenského podnikania pod č. 105 - 24839 (ďalej len „Organizátor súťaže“).

II. ÚČEL SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu Organizátora súťaže na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „sociálna sieť“). Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na sociálnej sieti Facebook Organizátora súťaže.

III. DEFINOVANIE VÝHRY

Dodávateľ výhry (ďalej len „Dodávateľ výhry“) sa zaväzuje poskytnúť výhercovi (ďalej len „Výherca“) súťaže štandardnú dvojlôžkovú izbu pre dve osoby na dve noci v Apartmánoch Maladinovo, Ráztoky, 031 05 v termíne dohodou (ďalej len „výhra“) .

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Súťaž o pobyt pre 2 osoby na 2 noci v apartmánoch Maladinovo bude prebiehať na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/groups/LiptovTatryUbytovanie

Súťaže sa môže zúčastniť každý registrovaný používateľ (ďalej len „Účastník súťaže“) sociálnej siete Facebook vo veku od 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora súťaže a zamestnancov Dodávateľa výhry vrátane ich blízkych osôb podľa §116 Občianskeho zákonníka. Súťaže sa môžu zúčastniť občania SR a CZ.

Do súťaže sa Účastník súťaže môže zapojiť jedenkrát t.j. uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok a pozve  4 ďalšie osoby prostredníctvom Facebook profilu. Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

Príspevok na Sociálnej sieti Facebook

Zapojte sa do našej súťaže a vyhrajte pobyt pre 2 osoby na 2 noci v apartmánoch Maladinovo na Liptove.

Podmienky:

  1. Pozvi aspoň 4 priateľov do tejto skupiny (cez tlačítko "pozvať na pravom menu"), ktorí by chceli súťažiť
  2. Daj "like" na stránku Apartmány Maladinovo a pridaj sa do skupiny Liptov-Tatry-Ubytovanie
  3. Napíš do komentára "Chcem vyhrať" po splnení oboch predošlých bodov

Pri losovaní výhercu budeme kontrolovať všetky splnené podmienky. 

Môžete vyhrať pobyt v krásnom prostredí na Liptove. Maladinovo ponúka ubytovanie v úplne nových apartmánoch s vlastnou kuchynkou. Súčasťou areálu je reštaurácia Bernard Pub Maladinovo a aktuálne pre vás pripravujeme aj wellness a jedinečné pivné kúpele. Maladinovo sa nachádza na brehu Liptovskej Mary, priamo oproti aquaparku Tatralandia a ďalším atrakciám a ponúka nádherné výhľady na okolité kopce.

Súťaž končí v stredu 15. septembra o 23:59 hod. Výhercu vyžrebujeme vo štvrtok 16. septembra 2020 cez commentpicker.com. Ak výherca nesplní všetky podmienky,  žrebujeme znova. Termín sa dodatočne dohodne podľa aktuálnej dostupnosti.

Držíme palce!

V. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž je časovo limitovaná a bude prebiehať v dňoch od 06.09.2020 do 15.09.2020 a dňa 16.09.2020 bude vyžrebovaný Výherca bezplatného ubytovania. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

VI. ŽREBOVANIE, VYHLÁSENIE VÝHERCU A PREVZATIE VÝHRY

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude Výherca vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených Účastníkov prostredníctvom video žrebovania na (www.commentpicker.com), alebo náhodne vybratého komentára osobou na to určenou.

Oznámenie o skončení súťaže bude zverejnené na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 3 kalendárnych dní a to formou vloženia komentára zo strany Organizátora súťaže pod súťažný príspevok.

Výherca bude o výhre informovaný písomne do správy na Facebook profil. Výherca bude zverejnený aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook na stránke Organizátora súťaže v rozsahu krstné meno a priezvisko Výhercu.

Výhercovi bude výhra odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Dodávateľ výhry s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook.

Výherca súťaže berie na vedomie, že nemôže požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená Organizátorom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku. Výherca súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Ak Výherca do 3 kalendárnych dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní podmienky účasti v súťaži, takáto osoba nemá nárok na výhru. Organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať nového výhercu (ďalej len „Náhradník“)

Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Organizátor súťaže zistil, že Výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil podmienku podľa týchto pravidiel. Ak sa nebude možné spojiť s náhradníkom do 3 kalendárnych dní od jeho prvého kontaktovania výhra nebude poskytnutá žiadnemu z účastníkov.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedenú súťaž boli splnené, alebo nie.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁTORA ZA PRIEBEH SÚŤAŽE

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia, zrušenia súťaže alebo úpravy jej pravidiel. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže Organizátor súťaže zverejní na sociálnej sieti Facebook.

Organizátor súťaže nehradí Výhercovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výhrou v súťaži alebo jej prevzatím.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, resp. nevyužitím výhry.

Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť ani za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby Organizátor súťaže v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu názov Facebook profilu Účastníka za účelom registrácie do súťaže v rámci vyhodnotenia súťaže a za účelom odoslania, resp. odovzdania výhry. Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré sú sprístupnené na portáli www.slovago.sk

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/groups/LiptovTatryUbytovanie

Tento štatút je zverejnený na portáli www.slovago.sk a uložený u Organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.                                                   

V Bratislave dňa 04. 09. 2020

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.