Články

Súťaž

Súťaž

1663693057-307200790-496978485770906-8140593060040963044-n.webp


Túžite po dokonalom relaxe a oddychu s úžasným výhľadom na hory?
Čarovná Drevenička Anička pri Liptovskej Mare vám poskytne útulné ubytovanie so všetkým, čo ku komfortu potrebujete.

Na našom Instagrame sme pre vás pripravili jesennú súťaž o tento úžasný víkendový wellness pobyt pre 6 osôb.
Neváhajte sa zapojiť a možno práve vy sa stanete šťastným výhercom a budete môcť zažiť tú najkrajšiu rodinnú dovolenku na Liptove.

Viac informácií nájdete TU

Stačí splniť jednoduché podmienky a možno sa na vás usmeje šťastie.


SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Štatút súťaže upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže je portál Slovago.sk  a poskytovateľom služieb je Tomáš Mateovič, so sídlom Znievska 3027/1, 851 06 Bratislava, IČO:  37418891, DIČ: 1044628453, IČ DPH: SK1044628453, zápis v registri: Podnikateľ vedený Okresným úradom v Bratislave, odborom živnostenského podnikania pod č. 105 - 24839 (ďalej len „Organizátor súťaže“).

II. ÚČEL SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu Organizátora súťaže na sociálnej sieti Instagram (ďalej len „sociálna sieť“). Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na sociálnej sieti Instagram Organizátora súťaže.

 III. DEFINOVANIE VÝHRY

Dodávateľ výhry (ďalej len „Dodávateľ výhry“) sa zaväzuje poskytnúť výhercovi (ďalej len „Výherca“) súťaže - Víkendový wellness pobyt pre 6 osôb v Dreveničke Anička pri Liptovskej Mare (ďalej len „výhra“) .

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Súťaž o víkendový wellness pobyt pre 6 osôb  v Dreveničke Anička pri Liptovskej Mare bude prebiehať na sociálnej sieti Instagram: https://www.instagram.com/slovago.sk

Súťaže sa môže zúčastniť každý registrovaný používateľ (ďalej len „Účastník súťaže“) sociálnej siete Facebook vo veku od 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora súťaže a zamestnancov Dodávateľa výhry vrátane ich blízkych osôb podľa §116 Občianskeho zákonníka. Súťaže sa môžu zúčastniť občania SR a CZ.

Do súťaže sa Účastník súťaže môže zapojiť jedenkrát t.j. uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok na sociálnej sieti Instagram. Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

Príspevok na sociálnej sieti Instagram

Zapojte sa do našej jesennej súťaže a vyhrajte víkendový wellness pobyt v čarovnej Dreveničke Anička pri Liptovskej Mare.

Podmienky:

  1. Dajte „Páči sa mi to“ na príspevok
  2. Sledujte stránku Slovago.sk, Wonderful Slovakia a I Love Liptov
  3. Napíšte do komentára „Chcem vyhrať“ a označte až 4 priateľov, ktorých zoberiete so sebou

Súťaž platí pre SR a ČR. Jedného šťastlivca vyžrebujeme 30.09.2022.

Krásna, samostatne stojaca Drevenička Anička sa nachádza v Liptovskom Trnovci, v tesnej blízkosti liptovského mora Liptovskej Mary.  Maximálna kapacita ubytovania je 10 osôb a je vhodná pre rodinky s deťmi aj menšie skupinky priateľov. Po celodenných aktivitách si môžete oddýchnuť v našom miniwellness. Sauna a kaďa v prostredí krásnej liptovskej prírody vám dopraje tie najkrajšie výhľady na liptovské hory či nočné hviezdne scenérie. O zábavu sa postará bezplatná wifi, Spotify, Netflix, XBOX 360 vrátane hier, športové hry, TV spoločenské hry pre deti i dospelých. Exteriér dreveničky tvorí príjemná terasa, bylinková záhrada a vonkajšia hojdačka. Kotlíková súprava či vonkajší gril je taktiež samozrejmosťou. Detských návštevníkov poteší neďaleké detské ihrisko. Neváhajte a zažite u nás tú najkrajšiu dovolenku.

Súťaž končí v piatok 30. septembra o polnoci a následne v ten deň prebehne žrebovanie výhercu cez appku Luky. Ak výherca nesplní všetky podmienky,  žrebujeme znova. Držíme palce!

Organizátorom súťaže je portál Slovago.sk. Súťaž nie je nijako sponzorovaná, administrovaná alebo spojená so spoločnosťou Instagram. Oficiálny štatút súťaže (odkaz na web)

V. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž je časovo limitovaná a bude prebiehať v dňoch od 20.09.2022 do 29.09.2022 a dňa 30.09.2022 bude vyžrebovaný Výherca súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.


VI. ŽREBOVANIE, VYHLÁSENIE VÝHERCU A PREVZATIE VÝHRY

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude Výherca vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených Účastníkov prostredníctvom video žrebovania cez appku Lukky alebo náhodne vybratého komentára osobou na to určenou.

Oznámenie o skončení súťaže bude zverejnené na sociálnej sieti Instagram najneskôr do 3 kalendárnych dní a to formou vloženia komentára zo strany Organizátora súťaže pod súťažný príspevok.

Výherca bude o výhre informovaný písomne do správy na Instagram profil. Výherca bude zverejnený aj prostredníctvom sociálnej siete Instagram na stránke Organizátora súťaže v rozsahu krstné meno a priezvisko Výhercu. Výhercovi bude výhra odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Dodávateľ výhry s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom správy na sociálnej sieti Instagram.

Výherca súťaže berie na vedomie, že nemôže požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená Organizátorom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku. Výherca súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Ak Výherca do 3 kalendárnych dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní podmienky účasti v súťaži, takáto osoba nemá nárok na výhru. Organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať nového výhercu (ďalej len „Náhradník“)

Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Organizátor súťaže zistil, že Výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil podmienku podľa týchto pravidiel. Ak sa nebude možné spojiť s náhradníkom do 3 kalendárnych dní od jeho prvého kontaktovania výhra nebude poskytnutá žiadnemu z účastníkov.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedenú súťaž boli splnené, alebo nie.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁTORA ZA PRIEBEH SÚŤAŽE

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia, zrušenia súťaže alebo úpravy jej pravidiel.
Zmenu pravidiel a podmienok súťaže Organizátor súťaže zverejní na sociálnej sieti Instagram.
Organizátor súťaže nehradí Výhercovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výhrou v súťaži alebo jej prevzatím.
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, resp. nevyužitím výhry.
Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť ani za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby Organizátor súťaže v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu názov Facebook profilu Účastníka za účelom registrácie do súťaže v rámci vyhodnotenia súťaže a za účelom odoslania, resp. odovzdania výhry. Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré sú sprístupnené na portáli www.slovago.sk

IX. VÝHRY A DAŇ Z PRÍJMOV

Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o dani z príjmov“) a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru. O výške výhry bude výherca informovaný v zmysle platného zákona, a to upozornením pri oznámení o výhre výhercom. Pre vylúčenie pochybností platí, že organizátor ani usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nesplnenie si daňových povinností výhercom súťaže podľa zákona o dani z príjmov.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na sociálnej sieti Instagram: https://www.instagram.com/slovago.sk

Tento štatút je zverejnený na portáli www.slovago.sk a uložený u Organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

V Bratislave dňa 20.09.2022